LBS NARIO MEDUS

Nuo šių metų vasaros Lietuvos bitininkų sąjungai (toliau LBS) priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų nariai savo bitynų medų, kuris tenkins Lietuvos bitininkų sąjungos nustatytus aukštus ir nepriklausomo eksperto (laboratoriškai) patikrintus reikalavimus, galės (jei to pageidaus) pažymėti prekiniu ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (santrumpa „LBS nario medus“, toliau LBSNM).
 

Šio ženklo paskirtis yra padėti medaus vartotojui atskirti LBS priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos nario bityne gaminamą medų nuo kitų gamintojų ir jam pasirenkant medų vadovautis objektyviais medaus kokybę ir kilmę atspindinčiais kriterijais.
 

Tikslas:

  • -sumažinti pasitaikančius Lietuvos medaus rinkoje nesusipratimus ir galimybes diskriminuoti LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų narius,
  • -pagerinti medaus trumpoms tiekimo grandinėms sąlygas, bitininkystės sektoriaus apsaugą ir medaus gamintojų atsekamumą,
  • -padidinti jų galimybes sąžiningai konkurencijai laisvoje rinkoje,
  • -skatinti medaus kokybės gerinimą ir
  • -efektyviau apsaugoti medaus vartotojų teises.

Lipdukus žymėti medui su prekės ženklu LBSNM spausdina LBS ir platina tik per jai priklausančias bitininkų draugijas ar kitokias organizacijas. Bitininkas, norintis gauti tokių lipdukų, privalo kreiptis į LBS priklausančios draugijos ar kitokios organizacijos vadovą pagal Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ vartojimo taisyklėse nurodytą tvarką.

Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ vartojimo taisyklės

Patvirtintos Lietuvos bitininkų sąjungos
                                                                             valdybos posėdyje 2018 12 05

 I. Prekinio ženklo statusas

1. LBS prekinis ženklas

1. Lietuvos bitininkų sąjunga (toliau LBS) atkurta 1989 m., visų regionų draugijų ar kitokių organizacijų (virš 90 proc.) asociacija, kurios tikslas koordinuoti jų veiklą, kelti bitininkų kvalifikaciją, atstovauti Lietuvos bitininkų interesus valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose. LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų nariais yra bitininkai mėgėjai ir bitininkai profesionalai. LBS turi prekinį ženklą „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (toliau LBSNM).
2. LBS prekinio ženklo LBSNM paskirtis yra atskirti LBS priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos nario bityne gaminamą medų nuo kitų gamintojų. Tai turėtų sumažinti pasitaikančius Lietuvos medaus rinkoje nesusipratimus ir galimybes diskriminuoti LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų narius, pagerinti medaus trumpoms tiekimo grandinėms sąlygas, bitininkystės sektoriaus apsaugą ir medaus gamintojų atsekamumą, padidinti jų galimybes sąžiningai konkurencijai laisvoje rinkoje, skatinti medaus kokybės gerinimą ir efektyviau apsaugoti medaus vartotojų teises.
3. Ženklo LBSNM nuosavybės teise priklauso LBS. Ji turi išimtines Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nurodytas teises naudoti prekės ženklą, jo žodinius, grafinius, kombinuotus elementus ir imtis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytų teisinės gynybos priemonių prieš asmenis, kurie neteisėtai ir nesilaikydami šių taisyklių (toliau Taisyklių) reikalavimų nau-doja LBS priklausantį prekės ženklą (jo elementus). Visus klausimus, susijusius su ženklo naudojimo sąlygomis, jų keitimu ir tvarka, sprendžia LBS.
4. LBSNM ženklu pažymėtas medus nėra LBS turtas ir už jį ji neatsako. Ženklas LBSNM tik parodo, kad juo pažymėtas teikiamas rinkai medus yra pagamintas LBS priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos bitininko bityne ir šio medaus kilmę bei kokybę patvirtina atlikti nepriklausomo eksperto laboratoriniai tyrimai, atsižvelgiant į LBS sugriežtintus medaus tikrumui ir kokybei nurodytus šiose taisyklėse reikalavimus.

2. LBSNM ženklo naudojimas

5. LBSNM ženklu gali būti žymimas tik tikras ir pagamintas LBS narių bitynuose, tenkinantis Taisyklių 4 punkto reikalavimus medus. Šiuo tikslu, esant reikalui, LBS gali parengti minimalius reikalavimus.
6. LBSNM ženklas bitininkui nėra privalomas. Jį bitininkas pasirenka tuomet, kai nori patvirtinti, kad jo teikiamo medaus tikrumas, kilmė ir kokybė įvertinta nešališkos ekspertizės ir pagal objektyvius kriterijus. LBSNM ženklo lipduką sudaro pats ženklas ir su juo sujungta iki 2 cm. pločio ir 5 cm. ilgio juostelė. Lipduko dalis su ženklu klijuojama ant stiklainio dangtelio, o jo juostelė ant stiklainio šono kaip garantija, kad po to kai buvo užklijuotas prekinis ženklas stiklainis nebuvo kieno nors atidarytas. Ant juostelės informuojama, kad aukšta medaus kokybė ir kontroliuojama laboratoriškai pagal LBS nustatytus kriterijus.

3. LBSNM ženklo vartotojas įsipareigoja

13. Prašyme LBS priklausančiai bitininkų draugijai ar kitokiai organizacijai dėl leidimo naudoti LBSNM ženklą bitininkas, deklaruoja, kad susipažinęs su Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo LBSNM vartojimo taisyklėmis ir tuo įsipareigoja:
13.1. laikytis šio ženklo vartojimo Taisyklių ir sutinka, kad informacija apie gautą ženklą gali būti skelbiama LBS svetainėje https://www.bitininkusajunga.lt.
13.2. ženklą naudoti tik jis pats ir kontroliuoti jo naudojimą,
13.3. ženklu žymės tik tokį medų ir jo kiekį, kuriam žymėti gauti ženklo lipdukai,
13.4. jo nenaudoti taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su kitu komerciniu prekės ženklu, ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu,
13.5. laikysis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų privalomųjų reikalavimų, taikomų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir (ar) perdirbimo bei tiekimo rinkai procese,
13.6. užtikrinti, kad visa informacija apie medų su prekės ženklu LBSNM yra paremta laboratoriniais tyrimais ir teisinga,
13.7. pateikti visus reikiamus dokumentus patikrai vykdyti,
13.8. atlikti botaninės sudėties, tikrumo ir kokybės tyrimus medaus (pavasari¬nio, vasarinio, rudeninio sukimų, ar jų dalies), kuris nu¬matoma ženklinti LBSNM ženklu.
13.9. pažeidus šių Taisyklių reikalavimus sustabdyti medaus su prekės ženklu LBSNM tiekimą rinkai.
13.10. nenaudoti LBSNM ženklo ar su juo susijusios reklaminės medžiagos, jeigu medaus kriterijų tyrimo galiojimas yra sustabdytas ar anuliuotas.

4. LBSNM ženklo naudojimo kontrolė

14. LBSNM ženklo naudojimo kontrolę vykdo LBS pagal jo lipdukus: kiekvienam lipdukui suteikiamas atskiras numeris ir nustatyta tvarka registruojamas jo gavėjas (bitininkų draugija ar kitokia organizacija ir bitininkas). LBSNM ženklą bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos gauna iš LBS ir atsako už jo išdavimą savo nariams (bitininkams). Ženklo LBSNM naudojimą stebi ir bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų nariai. Ženklo naudojimo taisyklių pažeidimus svarsto ir skiria nuobaudas LBS valdyba.
15. Medaus pirkėjo pareiga informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau VMVT) ir LBS apie atvejus, kai LBSNM ženklu pažymėto medaus savininkas prekybos vietoje nepateikia Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau NMVRVI) ar kitos laboratorijos išduotą laboratorinio tyrimo protokolą (ar jo kopiją) su šiose taisyklėse nurodytais medaus botaninės sudėties, tikrumo (natūralumo) ir kokybės vertinimo kriterijais.
16. Pagal Lietuvos respublikos maisto įstatymo, priimto 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608, 5 ir 11 straipsnius, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse medaus su ženklu LBSNM patikrą vykdo VMVT.
17. VMVT Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybinę maisto kontrolę ir už nustatytus ženklo naudojimo pažeidimus taiko atitinkamas poveikio priemones, informuoja Lietuvos bitininkų są¬jungą.
18. Nustačius LBSNM ženklo neteisėtą panaudojimą medaus tikrumą, kilmę ir kokybę parodančių kriterijų tyrimų išlaidas kompensuoja pažeidė¬jas.

II. Reikalavimai medui, kuris žymimas LBS prekės ženklu LBSNM

19. Medus, kuris gali būti žymimas LBS prekės ženklu LBSNM turi atitikti sekančius reikalavimus:
19.1. pagamintas Lietuvos bitininkų sąjungai priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos bitininko bityne (bitynuose) užtikrinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos I priede nustatytus reikalavimus.
19.2. supakuotas taroje, kuri atitinka Lietuvos higienos normos HN 16:2011 ,,Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu nustatytus reikalavimus, papildytus griežtesniu reikalavimu, kuris nurodytas šių taisyklių 19.4.8. punkte.
19.3. suženklintas pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą tiekimo vartotojams reikalavimus ir užtikrinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtinto „Medaus techninio reglamento“ V skyriaus nuostatas.
19.4. atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtintus „Medaus techninio reglamento“ kokybės ir sudėties minimalius reikalavimus, išskyrus nurodytus žymiai aukštesnius medaus kokybę ir natūralumą atspindinčius ir būdingus lietuviškam medui sekančius kriterijus:
19.4.1. diastazės aktyvumas (pagal Šadės metodą) ne mažiau kaip 18 vienetų.
19.4.2. hidroksimetilforfurolo (toliau HMF) bendras kiekis meduje ne daugiau 6 mg/kg medaus.
19.4.3. nepakeista medaus sudėtis (nieko į jį nėra įdėta, nei niekas iš jo ne-pašalinta). Išsaugotos žiedadulkės.
19.4.4. vanduo meduje turi sudaryti ne daugiau 19 proc.
19.4.5. meduje ne mažiau kaip 99 proc. žiedadulkių tų augalų rūšių, kurios auga Lietuvoje.
19.4.6. meduje negali būti genetiškai modifikuotų augalų (GMA) žie¬dadulkių (medunešio metu bitynas turi būti laikomas ne arčiau kaip 5 km nuo GMA pasėlių, jei toki būtų Lietuvoje oficialiai įteisinti).
19.4.7. medaus botaninės sudėties ir jo kokybę, bei tikrumą atspindin¬čių kriterijų tyrimai privalo būti atlikti sertifikuotoje laboratorijoje.
19.4.8. išfasuotas stikliniuose induose su metalo dangteliais.

III. Lipdukų su prekės ženklu LBSNM išdavimo tvarka

20. Lipdukus žymėti medui su prekės ženklu LBSNM spausdina LBS ir platina tik per jai priklausančias bitininkų draugijas ar kitokias organizacijas.
21. Bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas (pareiškėjas), kurios nariai nori tiekti Lietuvos rinkai medų su prekės ženklu LBSNM, paprastu ar elektroniniu laišku kreipiasi į LBS. Laiške nurodomas pageidaujamų lipdukų su prekės ženklu LBSNM skaičius ir patvirtinimas, kad bus laikomasi šių Taisyklių. Prašymas įregistruojamas į LBS knygą gauti lipdukams su LBSNM ženklu ir registruotu laišku jie išsiunčiami pareiškėjui. Taip pat knygoje įrašomas pareiškėjas, jam išduotų lipdukų skaičius, jų numeriai, išsiuntimo data.
22. Bitininkas, norintis tiekti Lietuvos rinkai medų su prekės ženklu LBSNM, privalo:
22.1. turėti NMVRVI ar kitos laboratorijos medaus tyrimų protokolą, kuriame turi būti nurodyti tyrimų rezultatai dėl medaus drėgmės, diastazės aktyvumo, hidroksimetilforfurolo kiekio ir botaninės sudėties.
22.2. bityną deklaruoti Ūkinių gyvūnų registre.
22.3. būti Lietuvos bitininkų sąjungai priklausančios bitininkų draugijos nariu.
23. Prekės ženklo LBSNM lipdukus išduoda bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas ar kitas jos valdybos paskirtas asmuo po to, kai bitininkas draugijos pirmininko vardu pateikia raštu prašymą. Prašyme būtina įrašyti:
a) norimą gauti lipdukų skaičių su prekės ženklu LBSNM;
b) turimą bičių avilių skaičių;
c) numatomą ženklinti medaus kiekį kg.;
d) žodžius „bus laikomasi Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo LBSNM vartojimo taisyklių“.
Prie prašymo pridedama kopija medaus tyrimų rezultatų ir informacija apie bityno deklaravimą ir laikomų bičių avilių skaičių.
24. Draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas veda lipdukų su prekės ženklu LBSNM registravimo knygą, kurioje nurodoma bitininko vardas, pavardė, adresas, telefonas, laikomas bičių avilių skaičius, išduotų lipdukų skaičius nurodant jų numerius. Gavęs lipdukus bitininkas pasirašo jų registravimo knygoje.
25. Jeigu teikiančio prašymą bitininko pateiktuose dokumentuose informacija tenkina LBS nustatytus reikalavimus medui su prekės ženklu LBSNM, ir numatomas juo žymėti medaus kiekis adekvatus deklaruoto bičių avilių skaičiaus galimybėms (1 bičių aviliui tenka ne daugiau 100 kg. medaus), tai bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas (ar kitas valdybos įgaliotas asmuo) jam lipdukus su prekės ženklu išduoda.
26. Jeigu bitininko prašyme pateikta informacija LBS reikalavimų netenkina, tai prašymas netenkinamas ir bitininkui raštiškai nurodomos jo prašymo netenkinimo priežastys.
27. Jeigu bitininkas nesutinka su draugijos ar kitokios organizacijos pirmininko, ar jo paskirto atstovo raštišku išaiškinimu, tai sprendimą, gali apskųsti valdybai per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
28. Jeigu bitininkas nesutinka su savo draugijos ar kitokios organizacijos valdybos sprendimu, tai jos priimtus sprendimus, jis gali apskųsti LBS valdybai per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
29. Išdavusi draugija ar kitokia organizacija lipdukus su prekės ženklu LBSNM informuoja LBS, kuri savo nuožiūra internetinėje svetainėje gali viešai skelbti bitininkus, teikiančius rinkai medų su prekės ženklu LBSNM.

IV. Ženklinimas

30. Tiekiamas rinkai paženklintas prekės ženklu LBSNM medus turi atitikti šių taisyklių reikalavimams.
31. LBSNM ženklo pavyzdys:
31.1. Prekės ženklą „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ sudaro rudas šešiakampis su įrašu „LBS nario medus“, kurio fone Lietuvos kontūras. Apačioje ženklo lipduko numeris.
31.2. Šešiakampio viršutinėje dalyje 2 įrašai: pirmas – „Lietuvos bitininkų sąjunga“, antras – „Atkurta 1989 m., visų regionų organizacijų asociacija“.
31.3. Ženklo matmenys: aukštis – 5 cm, plotis – 5 cm. Jo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas;
31.4. ženklą sudarančių simbolių spalva yra tamsiai ruda Spausdinant nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse ir reklaminėje medžiagoje, taip pat galima naudoti juodos spalvos ženklą. Jei dėl pakuotės spalvų ženklas tampa sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija siekiant, kad būtų didesnis kontrastas pakuotės spalvoms.
31.5. Lipduke ženklas sujungtas juosta su įrašu „Aukšta kokybė, atitinka LBS kriterijus, patikrinta laboratoriškai“. Po įrašu pakartotas sumažintas prekės ženklas, po kuriuo laisva juostos tąsa.

Informacija bitininkams ir medaus vartotojams

Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m vasarą rinkoje atsiras medus su ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“. Paaiškiname ženklo paskirtį ir kuo pasižymės medus, kuris bus juo pažymėtas.

Ženklas „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“
Ženklu patvirtinama, kad juo pažymėtas medus yra Lietuvos bitininkų sąjungai priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos nario bityno medus, atitinkantis Lietuvos bitininkų sąjungos nustatytus aukštus ir nepriklausomo eksperto (laboratoriškai) patikrintus reikalavimus.

Kokybė kontroliuojama
Ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ leidžiama žymėti medų tik tuomet, kai jis patikrintas laboratorijoje ir iš jos gautas tyrimo protokolas patvirtina, kad medus tenkina Lietuvos bitininkų sąjungos nustatytus reikalavimus.

Lietuvos bitininkų sąjunga (toliau LBS) atkurta 1989 m., visų regionų draugijų ar kitokių organizacijų (virš 90 proc.) asociacija, kurios tikslas koordinuoti jų veiklą, kelti bitininkų kvalifikaciją, atstovauti Lietuvos bitininkų interesus valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose. LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų nariais yra bitininkai mėgėjai ir bitininkai profesionalai. Siekiant sumažinti pasitaikančius nesusipratimus Lietuvos medaus rinkoje ir LBS priklausančių draugijų ar kitokių organizacijų narių diskriminavimą, pagerinti medaus trumpoms tiekimo grandinėms sąlygas, bitininkystės sektoriaus apsaugą ir medaus gamintojų atsekamumą bei sustiprinti galimybes sąžiningai konkurencijai laisvoje rinkoje, skatinti medaus kokybės gerinimą ir didinti medaus vartotojų teisių apsaugą LBS savo nariams, rekomenduoja papildomai ženklinti medų LBS prekės ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (toliau LBSNM), kuris medaus vartotojui sudarytų galimybes atskirti LBS nario bityno medų nuo kitų gamintojų, ir jam pasirenkant medų vadovautis objektyviais medaus kokybę ir kilmę atspindinčiais kriterijais.

Medus, kuris pažymėtas LBS prekės ženklu „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ yra:
a). pagamintas Lietuvos bitininkų sąjungai priklausančios draugijos ar kitokios organizacijos nario bityne (bitynuose) registruotame (registruotuose) Ūkinių gyvūnų registre ir užtikrinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/ 2004 dėl maisto produktų higienos I priede nustatytus reikalavimus.
b). supakuotas taroje, kuri atitinka Lietuvos higienos normos HN 16:2011 ,,Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu nustatytus reikalavimus, papildytus griežtesniu reikalavimu, kuris nurodytas LBS ženklo LBSNM vartojimo taisyklių 14.2.8. punkte.
c). suženklintas pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą tiekimo vartotojams reikalavimus ir užtikrinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtinto „Medaus techninio reglamento“ V skyriaus nuostatas.
d). atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtintus „Medaus techninio reglamento“ kokybės ir sudėties reikalavimus, išskyrus nurodytus žymiai aukštesnius medaus kokybę ir natūralumą atspindinčius ir būdingus lietuviškam medui kriterijus, kuriuos nustatė LBS jai priklausančių draugijų ar kitokių organizacijų narių medui, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto duomenimis:
– diastazės aktyvumas (pagal Šadės metodą) ne mažiau kaip 18 vienetųDiastazė yra natūralus medaus fermentas, vadinamas medaus kokybės kriterijumi, kuris parodo jo šviežumą ir kaitinimą fasavimo metu. Meduje jo kiekis priklauso nuo žmogaus valios priklausančių veiksnių ir nuo jo valios nepriklausančių veiksnių. Nuo žmogaus valios nepriklausančiais veiksniais yra medingų augalų rūšys, dirvožemis ir klimatinės sąlygos, kuriose jie auga, oro sąlygos bitėms renkant nektarą ir bičių rasių savybės jį perdirbant, medunešio intensyvumas. Nuo žmogaus valios priklausančiais veiksniais yra sukamo iš korių medaus subrendimo laipsnis, jo laikymo trukmė, apdorojimo technologijos. Pavyzdžiui, medų ilgai laikant ar fasavimo metu jį kaitinant diastazės kiekis mažėja. Jeigu diastazės aktyvumas mažiau kaip 18 vienetų, tai pirmas įspėjimas, kad medus gali būti ne lietuviškas ir jis turėtų būti tikri-namas kitais testais (pavyzdžiui medaus botaninės sudėties, žiūrėti e punktą), arba senas medus, laikytas netinkamose sąlygose, sugadintas pažeidžiant jo apdorojimo technologiją, t. y. blogas (tai dar turi patvirtinti ir hidroksimetilforfurolo kiekio meduje testas).
– hidroksimetilforfurolo (HMF) bendras kiekis ne daugiau 6 mg/kg medausHMF yra meduje esančių cukrų skilimo produktas, kuris atsiranda kai medus perkaitinamas ar blogai laikomas. Mažas HMF kiekis parodo, kad medus teisingai gaunamas ir teisingai laikomas. Kai jo bendras kiekis ne daugiau 6 mg/kg medaus, tai reiškia, kad medus yra tinkamas, geros kokybės, tai yra natūralus ir gerai išsaugotos jo gamtinės savybės.
– nepakeista medaus sudėtis, t. y. nieko į jį nėra įdėta, nei niekas iš jo nepašalinta.
– vanduo meduje sudaro ne daugiau 19 proc. Mažesnis vandens meduje kiekis parodo jo brandumą, mažesnę galimybę surūgti, ir geriau išlai¬komas jo aromatas.
e) pagamintas išimtinai LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų narių bitynuoseTai įrodoma bityno deklaravimu Ūkinių gyvūnų registre ir žiedadulkių analize (meduje turi būti ne mažiau kaip 99 proc. žiedadulkių tų augalų rūšių, kurios auga Lietuvoje) ir numatomu žymėti LBSNM ženklu medaus kiekiu, kuris turi būti adekvatus deklaruoto Ūkinių gyvūnų registre bičių avilių skaičiaus galimybėms (1 bičių aviliui vidutiniškai ne daugiau 100 kg. medaus).
f) neleistinos meduje genetiškai modifikuotų augalų (GMA) žiedadulkėsĮrodoma pagal GMA auginimą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus. Medunešio metu bitynas turi būti laikomas ne arčiau kaip 5 km nuo GMA pasėlių, jei toki būtų Lietuvoje oficialiai įteisinti.
g) išfasuotas stikliniuose induose su metalo dangteliais ant kurių užklijuotas LBS priklausantis medaus prekinis ženklasJis patvirtina, kad stiklainyje yra LBS priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos nario bityne pagamintas pagal LBS nustatytus sugriežtintus reikalavimus medus yra tikras, lietuviškas ir aukštos kokybės, kurią garantuoja laboratorinių tyrimų rezultatai.

ES medaus direktyvos pagrindu, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 „Medaus techninio reglamento“ reikalavimų palyginimas su Lietuvos bitininkų sąjungos reikalavimais medui, žymimam Lietuvos bitininkų sąjungos prekiniu ženklu