LBS ĮSTATAI

 

LIETUVOS BITININKŲ SĄJUNGA

Į S T A T A I 

Įstaigos kodas 190729439

I SKIRSNIS.

BENDROJI DALIS

 

1.1. Lietuvos bitininkų sąjunga (toliau tekste – Sąjunga) yra savanoriška, nesiekianti pelno, Lietuvos bitininkų ir su bitininkavimu susijusių bei bitininkavimu besidominčių asmenų asociacijas jungianti Sąjunga, įsteigta Sąjungos narių veiklai koordinuoti, jų interesams atstovauti ir ginti, bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti.

1.2. Sąjunga – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo simboliką, vėliavą, antspaudą su pavadinimu ir sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.

1.3. Sąjungos teisinė forma – asociacija.

1.4. Sąjungos pavadinimas – Lietuvos bitininkų sąjunga.

1.5. Sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Vyriausybės nutarimų, kitų įstatymų ir teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

1.6. Sąjungos veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.7. Sąjungos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

1.8. Sąjunga atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Sąjunga neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Sąjungos prievoles.

 II SKIRSNIS.

SĄJUNGOS MISIJA, VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

2.1. Sąjungos misija – vystyti tvarią bitininkystę Lietuvoje, vienyti bitininkus mėgėjus, profesionalus bei mokslininkus, dirbančius bitininkystės srityje.

2.2. Sąjungos veiklos tikslai ir uždaviniai – puoselėti, tobulinti ir skatinti bitininkavimą Lietuvoje, siekti Sąjungos narių veiklos koordinavimo, jos narių interesų atstovavimo bei gynimo, tenkinti kitus viešuosius interesus, tame tarpe, tačiau neapsiribojant, žemiau išvardintais:

2.2.1. vienyti Lietuvos bitininkus, kad jiems būtų sudarytos sąlygos, užtikrinančios pelningą ir perspektyvų bitininkavimą;

2.2.2. organizuoti konferencijas, bitininkų šventes, bitininkų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą;

2.2.3. skatinti ir organizuoti Lietuvos bitininkų profesinį tobulėjimą ir suaugusiųjų mokymą;

2 2.4. skatinti jaunimo susidomėjimą bitininkavimu;

2.2.5. dalyvauti su bitininkavimu susijusioje teisėkūroje;

2.2.6. atstovauti Lietuvos bitininkų interesus Lietuvos bei Europos Sąjungos institucijose bei bitininkus vienijančiose asociacijose;

2.2.7. skirti labdarą ar paramą;

2.2.8. steigti bei dalyvauti steigiant kitus juridinius asmenis, kurių tikslas tenkinti Lietuvos bitininkų profesinio tobulinimo, suaugusiųjų mokymo ir kitus panašaus pobūdžio poreikius;

2.2.9. gauti, teikti bei sisteminti informaciją, susijusią su bitininkais, Sąjungos nariais, bitininkavimo sąlygomis, vidaus ir užsienio rinkose esamą bitininkų produkcijos paklausą, pasiūlą, kainas, teikiamų ir pageidaujamų paslaugų poreikį bei galimybes imtis kitos veiklos;

2.2.10. įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;

2.2.11. informuoti Sąjungos narius apie ruošiamų direktyvų, įstatymų, poįstatyminių ir kitų teisės aktų ir jų pakeitimų projektus, rinkti apibendrinimui narių pasiūlymus;

2.2.12. tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.

2.3. Siekdama įgyvendinti įstatuose numatytus veiklos tikslus Sąjunga gali:

2.3.1. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir pinigines lėšas bei jais disponuoti;

2.3.2. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

2.3.3. steigti įmones ir organizacijas;

2.3.4. steigti visuomenės informavimo priemones;

2.3.5. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

2.3.6. Sąjungos visuotinio narių susirinkimo sprendimu įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos asociacijų ar kitiems įstatymams;

2.3.7. gauti labdarą ir paramą.

2.3.8. užsiimti bei vykdyti kitokią veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos teisės aktams, Asociacijos įstatams bei Sąjungos veiklos tikslams.

2.4. Įgyvendindama savo tikslus Sąjunga gali veikti šiose srityse:

2.4.1. Bitininkystė (01.49.20);

2.4.2. Knygų leidyba (58.11);

2.4.3. Laikraščių leidyba (58.13);

2.4.4. Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);

2.4.5. Kita leidyba (58.19);

2.4.6. Ekskursijų organizatorių veikla (79.12);

2.4.7. Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.99);

2.4.8. Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (63.11);

2.4.9. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių bei paramos gavimo klausimais (69.20);

2.4.10. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);

2.4.11. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.90);

2.4.12. Reklamos agentūrų veikla (73.11);

2.4.13. Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

2.4.14. Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti (84.13);

2.4.15. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

2.4.16. Kultūrinis švietimas (85.52);

2.4.17. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

2.4.18. Kita, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

2.5. Sąjunga turi teisę vykdyti ir kitą, Įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą ūkinę ir komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos Įstatams bei veiklos tikslams, ir jeigu Sąjungos valdymo organai manys esant reikalinga jos tikslams pasiekti.

2.6. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Sąjunga gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

2.7. Sąjunga turi teisę remti kultūrines programas, renginius bei projektus, teikti labdarą ir/ar paramą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

III SKIRSNIS.

SĄJUNGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

3.1. Sąjunga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Asociacijų įstatymui, kitiems teisės aktams, veiklos tikslams, nustatytiems Sąjungos Įstatuose.

3.2. Sąjunga veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

3.3. Sąjungos veiklos ribojimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

IV SKIRSNIS.

SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Sąjungos narys – visuotinio Sąjungos narių susirinkimo sprendimu patvirtintas organizacijos narys, mokantis stojamąjį įnašą bei metinį nario mokestį ir turintis Įstatuose numatytas teises ir pareigas (toliau – ir Sąjungos narys). Sąjungos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys.

4.2. Sąjungos nariai:

4.2.1 Juridiniai asmenys – Lietuvos Respublikos rajonų ir apskričių centrų bitininkų susivienijimai, asociacijos arba ne pelno siekiančios organizacijos, kurių veikla dera su Sąjungos misija, tikslais ir uždaviniais.

4.2.2. Fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos bei užsienio fiziniai asmenys, aktyviai remiantys sąjungos veiklą, reikšmingai prisidėję prie bitininkystės skatinimo bei tobulinimo Lietuvoje, dalyvaujantys su bitininkyste susijusioje mokslinėje ir/ar kitoje veikloje.

4.3. Stodami į Sąjungą, kandidatai į Sąjungos narius, pasirašo Lietuvos bitininkų sąjungos nario sutartį ir įsipareigoja laikytis Lietuvos bitininkų sąjungos įstatų.

4.4. Sąjungos narį (juridinį asmenį) visuotiniame narių susirinkime atstovauja jo deleguotas fizinis asmuo.

4.5. Sąjungos narių – fizinių asmenų skaičius negali būti didesnis, nei 1/3 Sąjungos narių skaičiaus.

4.6. Sąjungos nario teisės:

4.6.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime su sprendžiamuoju balsu. Kiekvienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi 1 (vieną) sprendžiamąjį balsą.

4.6.2. įgalioti kitą asmenį nario vardu dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime arba sudaryti balsavimo teisės perleidimo sutartį;

4.6.3. dalyvauti Sąjungos veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Sąjungos valdybai;

4.6.4. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis;

4.6.5. susipažinti su Sąjungos dokumentais, tame tarpe su visų Sąjungos narių sąrašais, ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.6.6. bet kada išstoti iš Sąjungos;

4.6.7 dalyvauti Sąjungos rengiamuose renginiuose;

4.6.8. būti kitų asociacijų nariu;

4.6.9. naudotis Sąjungos suteikta informacija;

4.6.10. ginčyti Sąjungos valdymo organų sprendimus;

4.6.11. rinkti ir deleguoti savo atstovą į Sąjungos valdymo organus;

4.6.12. kitas teises, neprieštaraujančias teisės aktams ir šiems Įstatams.

4.7. Sąjungos narys privalo:

4.7.1. laikytis Sąjungos įstatų ir Sąjungos valdymo organų priimtų sprendimų;

4.7.2. sumokėti stojamąjį įnašą bei reguliariai mokėti nario mokestį, taip pat kitus Sąjungos visuotinio narių susirinkimo patvirtintus tikslinius įnašus;

4.7.3. ginti Sąjungos interesus, nevykdyti priešiškos Sąjungos tikslams veiklos;

4.7.4. propaguoti ir skatinti Sąjungos veiklos tikslus ir uždavinius visuomenėje, aktyviai dalyvauti Sąjungos veikloje;

4.7.5. tausoti ir tikslingai naudoti Sąjungos turtą;

4.7.6. saugoti informaciją, Sąjungos valdymo organų pripažintą Sąjungos konfidencialia informacija.

4.8. Išstojus iš Sąjungos stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.9. Visuotinio susirinkimo sprendimu Sąjungos nariai – fiziniai asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamojo įnašo, bei metinio nario mokesčio mokėjimo.

 

V SKIRSNIS.

NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ SĄJUNGOS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

5.1. Juridinis asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, turi pateikti Sąjungos valdybai raštišką, nustatytos formos, prašymą priimti jį į Sąjungos narius.

5.2. Fizinius asmenis į Sąjungos narius gali siūlyti Sąjungos nariai.

5.3. Naujų Sąjungos narių priėmimo klausimą svarsto ir sprendimą  priima Visuotinis narių susirinkimas. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą priimti naują Sąjungos narį, pastarasis per sprendime nurodytą terminą privalo įmokėti į Sąjungos sąskaitą nustatytą stojamąjį įnašą ir pasirašyti Lietuvos bitininkų sąjungos narystės sutartį. Tik įmokėjus stojamąjį įnašą ir pasirašius Lietuvos bitininkų sąjungos narystės sutartį naujasis narys įgyja Sąjungos nario teises ir pareigas. Visuotinis narių susirinkimas  turi teisę atsisakyti tenkinti asmens prašymą priimti jį Sąjungos nariu.

5.4. Sąjungos narys turi teisę išstoti iš Sąjungos parašęs raštišką prašymą Sąjungos valdybai.

5.5. Sąjungos narys Visuotinio Sąjungos narių susirinkimo sprendimu gali būti pašalintas iš Sąjungos, jeigu:

5.5.1. nesilaikė Sąjungos įstatų reikalavimų;

5.5.2. nesumokėjo Sąjungos metinio nario mokesčio ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo mokesčio mokėjimo termino pabaigos;

5.5.3. vykdė veiklą, neatitinkančią Sąjungos veiklos tikslų;

5.5.4. atskleidė Sąjungos ar jos narių komercines ūkines paslaptis tretiesiems asmenims.

 

IV SKIRSNIS.

SĄJUNGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI

6.1. Sąjungos struktūrą sudaro: Sąjungos visuotinis narių susirinkimas (toliau – Visuotinis narių susirinkimas), Sąjungos prezidentas (toliau – Prezidentas), Sąjungos valdyba (toliau – Valdyba), Valdybos pirmininkas, Sąjungos nariai ir administracijos darbuotojai.

6.2. Sąjungos valdymo organai yra: kolegialus valdymo organas – Valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Prezidentas.

6.3. Konkretiems klausimams spręsti ar funkcijoms atlikti Visuotinio narių susirinkimo, Valdybos ar  Prezidento sprendimu gali būti sudaromos ad hoc (specialios) grupės, kurioms suteikiamos tam tikros grupę sudariusio organo ar valdymo organo teisės.

6.4. Visuotinis narių susirinkimas:

6.4.1. keičia Sąjungos įstatus;

6.4.2. renka (atšaukia) Prezidentą  ir Valdybos narius;

6.4.3. tvirtina Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę;

6.4.4. priima sprendimą dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.4.5. nustato Sąjungos narių stojamųjų įnašų dydį ir Sąjungos nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;

6.4.6. nustato Sąjungos narių tikslinius įnašus ir jų mokėjimo tvarką; priima sprendimus kitais Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose numatytais klausimais;

6.4.7. tvirtina Lietuvos bitininkų sąjungos narystės sutartį, jos pakeitimus;

6.4.8. priima sprendimus steigti Sąjungos filialus, atstovybes, nutraukti Sąjungos filialų ir atstovybių veiklą, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus;

6.4.9. priima ir šalina Sąjungos narius, nagrinėja Sąjungos narių skundus;

6.4.10. priima sprendimus būti kitų Sąjungos įmonių įstaigų ir organizacijų steigėja;

6.5. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Sąjungos nariai.

6.6. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.7. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3  Sąjungos narių.

6.7. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas. Visuotinio narių susirinkimo iniciatyvos teisę taip pat turi Valdyba ar 1/3 Sąjungos narių. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas Sąjungos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Sąjungos  narys ar Prezidentas.

6.8. Visuotinį narių susirinkimą šaukiantis Sąjungos organas turi pranešti apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą kiekvienam nariui raštu (išsiunčiant registruotu laišku) arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų, o apie pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą – ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki Visuotinio narių susirinkimo dienos. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą gali būti paskelbiama viešai, įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šių terminų, jeigu su tuo raštu sutinka 2/3 Sąjungos narių.

6.9. Pranešime apie Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

6.9.1. Visuotinio narių susirinkimo data, valanda ir vieta;

6.9.2. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė.

6.10. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti tikslinama. Sąjungos nariai turi teisę reikalauti, kad į darbotvarkę būtų papildomai įtraukti jų siūlomi klausimai. Sąjungos nariai apie siūlomus šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės papildymus privalo raštu informuoti Visuotinį narių susirinkimą sušaukusį Sąjungos organą ne vėliau kaip likus 2 (dviem) dienoms iki šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo datos. Sąjungos narys pavėluotai pateiktus šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės papildymus turi teisę siūlyti įtraukti į Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę Visuotinio narių susirinkimo metu.

6.11. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl Sąjungos įstatų keitimo, sprendimus dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš”; asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. Sprendimai dėl Sąjungos įstatų keitimo, sprendimai dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) laikomi priimtais, kai už juos gauta ne mažiau kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų.

6.12. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 14 (keturiolika) dienų turi būti šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Sąjungos  narių dalyvauja pakartotiniame Visuotiniame narių susirinkime. Apie pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą informuojama šių Įstatų 6.8. p. numatyta tvarka.

6.13. Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo Visuotinio narių susirinkimo išrinkti pirmininkas ir sekretorius.

6.19. Apie Valdybos ir/ar Prezidento išrinkimą ar atšaukimą juos išrinkusio ar atšaukusio Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

6.20. Valdyba, jos rinkimo ar atšaukimo tvarka bei jos kompetencija:

6.20.1. Valdyba yra kolegialus Sąjungos valdymo organas, kurį sudaro Prezidentas ir 12 (dvylika) narių. Valdybos Narius 5 (penkerių) metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.

6.20.2. Valdybos nariais gali būti Sąjungos narių pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Kiekvienas Valdybos narys privalo būti lojalus Sąjungai ir laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

6.20.3. Jei nesibaigus šių įstatų 6.20.1. punkte nurodytai 5 (penkerių) metų kadencijai renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

6.20.4.  Valdyba pradeda eiti pareigas nuo jos išrinkimo dienos.

6.20.5. Valdyba iš savo narių renka/atšaukia Valdybos pirmininką, nustato atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.

6.20.6. Sąjungos Valdybos pirmininku negali būti renkamas Prezidentas.

6.21. Valdyba svarsto ir tvirtina:

6.21.1. Sąjungos veiklos strategiją, veiklos programas ir projektus;

6.21.2. Sąjungos valdymo struktūrą;

6.22. Valdyba analizuoja ir vertina Prezidento pateiktą medžiagą apie:

6.22.1. Sąjungos veiklos strategijos įgyvendinimą;

6.22.2. Sąjungos veiklos organizavimą;

6.22.3. Sąjungos finansinę būklę;

6.22.4. pajamų ir išlaidų sąmatas;

6.23. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Sąjungos komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

6.24. Valdyba analizuoja, vertina Sąjungos metinės finansinės atskaitomybės projektą ir teikia jį Visuotiniam narių susirinkimui.

6.25. Valdyba sprendimus priima Valdybos posėdžiuose, kurių sušaukimo iniciatyvos teisę turi bet kuris iš Valdybos narių. Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžių protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

6.26. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų “už” negu “prieš”. Valdybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

6.27. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais ir Visuotinio narių susirinkimo sprendimais, bei privalo veikti Sąjungos ir jos narių naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų.

6.28. Valdyba priima sprendimus naudoti lėšas Sąjungos veiklai finansuoti, įgyti, naudoti ir valdyti Sąjungos turtą, disponuoti juo.

6.29. Valdyba:

6.29.1. ruošia ir teikia klausimus Visuotiniam narių susirinkimui svarstyti;

6.29.2. vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

6.29.3. nustato darbo reglamentą, veiklos programą;

6.29.4. priima sprendimus, susijusius su Sąjungos tikslais;

6.29.5. organizuoja Sąjungos renginius;

6.29.6. palaiko ryšius su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybes;

6.29.7. sprendžia Sąjungos turto, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus;

6.29.8. skiria Sąjungos buhalterį ar buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę bei nustato atlyginimą;

6.29.9. tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatas;

6.29.10. Valdybos posėdžiuose pirmininkauja Valdybos pirmininkas arba jo pavedimu –  kitas Valdybos narys.

6.29.14. vykdo kitas funkcijas, numatytas teisės aktuose ir šiuose įstatuose, nepriskirtas Visuotinio narių susirinkimo ar Prezidento kompetencijai.

6.30. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

6.31. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Sąjungą.

6.32. Sąjungos Valdybos pirmininkas:

6.32.1. organizuoja Valdybos veiklą;

6.32.2. kviečia, rengia ir pirmininkauja Valdybos posėdžiams.

6.32.3. kasmet eiliniame Visuotiniame susirinkime atsiskaito už Valdybos veiklą.

6.32.4. pavaduoja Prezidentą šiam negalint eiti savo pareigų.

6.33. Prezidentas, jo rinkimo ar atšaukimo tvarka bei jo kompetencija:

6.33.1. Lietuvos bitininkų sąjungos Prezidentas – Juridinių asmenų registre registruotas vienasmenis Sąjungos vadovas, (toliau – Prezidentas). Prezidentu gali būti fizinis asmuo –  ne mažiau kaip 5 (penkerius) paskutinius metus dalyvaujantis Lietuvos bitininkų sąjungos veikloje.  Prezidentą 5 (penkerių) metų kadencijai skiria (renka) Visuotinis narių susirinkimas. Asmuo laikomas paskirtu (išrinktu) Prezidento pareigoms eiti jei “už” jį balsuoja daugiau Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių narių negu “prieš”; asmenys balsuodami susilaikę neskaičiuojami, tai yra laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti Prezidentą nepasibaigus kadencijai.

6.33.2.Tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

6.33.3. Prezidentas pareigas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos.

6.33.4. Santykiuose su kitais asmenimis Sąjungai atstovauja Prezidentas. Jis privalo veikti Sąjungos ir jos narių naudai, vykdyti Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos priimtus sprendimus, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais Sąjungos įstatais.

6.34. Prezidentas taip pat:

6.34.1. kiek tai neįeina į Valdybos kompetenciją, organizuoja bei koordinuoja kasdieninę Sąjungos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

6.34.2. tvarko Sąjungos turtą bei lėšas, atidaro bei uždaro sąskaitas bankuose ar kitose kredito įstaigose, sprendžia kitus su Sąjungos finansavimu susijusius klausimus;

6.34.3. rengia metinę finansinę atskaitomybę, veiklos ataskaitą ir teikia ją Valdybai bei Visuotiniam narių susirinkimui;

6.34.4. Visuotinio narių susirinkimo prašymu ar kitais Asociacijų įstatymo nustatytais atvejais teikia informaciją ir dokumentus Visuotiniam narių susirinkimui;

6.34.5. teikia Sąjungos duomenis ir kitus dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

6.34.6. atsako už Asociacijų įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

6.34.7. praneša Sąjungos nariams apie esminius, Sąjungos veiklai reikšmės turinčius įvykius;

6.34.8. teikia informaciją Sąjungos nariams;

6.34.9. atsako už Sąjungos narių registravimą ir narystės apskaitą.

6.35. Kandidatus į Prezidentus iškelia Sąjungos nariai.

6.36. Kandidatai Prezidento pareigoms užimti, tvirtinami Valdybos, ne vėliau, nei likus 1 (vienam) mėnesiui iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

VII SKIRSNIS.

ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

7.1. Už Sąjungos pranešimų turinį ir tinkamą jų paskelbimą atsako Prezidentas, išskyrus įstatuose numatytus atvejus.

7.2. Visuotinio narių susirinkimų sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Sąjungos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po sprendimo priėmimo. Už savalaikį sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Prezidentas arba likvidatorius. Visi sprendimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku, įteikiami Sąjungos nariams asmeniškai,apie gavimą patvirtinant parašu arba siunčiami elektroniniu paštu. Asociacijos informacija, kuri pagal įstatymus turi būti paskelbta viešai, yra skelbiama Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje juridinių asmenų viešiems pranešimams skelbti.

7.3. Sąjunga neatsako, jeigu jo siunčiami pranešimai nepasiekia suinteresuotų asmenų (narių ir (ar) kreditorių) dėl to, kad pastarieji nepranešė Sąjungai apie savo adreso pasikeitimą ir Sąjunga neturi duomenų apie naująjį adresą.

VIII SKIRSNIS.

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

 

8.1. Sąjungos nariui raštu pareikalavus, Sąjunga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę jam susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Sąjungos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių narių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, Sąjungos narių sąrašų, kitų Sąjungos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymas pateikti dokumentus turi būti motyvuotas ir įformintas raštu, jeigu Sąjungos narys to pareikalauja. Ginčus dėl Sąjungos nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

8.2. Sąjungos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Sąjungos nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

IX SKIRSNIS.

TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

 

9.1. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai, inventorius ir kitas jo įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš įstatų 9.2. punkte numatytų lėšų šaltinių.

9.2. Sąjungos pajamų šaltiniai:

9.2.1. Sąjungos narių stojamieji įnašai, Sąjungos narių metiniai nario mokesčiai ir kiti tiksliniai įnašai;

9.2.2.  Pajamos iš Sąjungos vykdomos veiklos, kuri neprieštarauja jos Įstatams bei veiklos tikslams;

9.2.3. Tarptautinių projektų, Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

9.2.4. Skolintos lėšos, įstatymų nustatyta tvarka;

9.2.5. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos;

9.2.6. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Sąjungai;

9.2.7. Sąjungos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

9.2.8. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už juose saugomas lėšas;

9.2.9. Kita fizinių ar juridinių asmenų Sąjungai skirta parama ir labdara.

9.2.10. Kitos teisėtai gautos lėšos.

9.3. Tiksliniai įnašai mokami tikslinių programų vykdymui. Tikslines programas, tikslinių įnašų dydį ir jų mokėjimo tvarką tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

9.4. Sąjungai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Sąjungos įstatuose nustatytus veikos tikslus (įskaitant ir labdaros bei paramos tikslus, nustatytus Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme) Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

9.5. Sąjungos turtas ir lėšos jokia forma negali būti skirstomos Sąjungos nariams.

9.6. Pinigus, gautus kaip paramą ar labdarą taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą Sąjunga naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu tokie tikslai buvo nurodyti. Sąjunga šiuos pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Sąjunga negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo lėšas naudoti kitiems tikslams negu yra nurodyta Sąjungos įstatuose.

 

X SKIRSNIS.

SĄJUNGOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 

10.1. Sąjungos buveinė keičiama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas dėl buveinės pakeitimo laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš”, asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.

10.2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas pakeisti sąjungos buveinę teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

XI SKIRSNIS.

SĄJUNGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

11.1. Sąjungos įstatų  pakeitimus ir papildymus priima Visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų dauguma.

11.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Sąjunga Juridinių asmenų registrui turi pateikti naują pakeistų Sąjungos įstatų redakciją.

XII SKIRSNIS.

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

12.1. Sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sąjunga atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu turtu.

12.2. Sąjungos filialas ar atstovybė yra įsteigiami ar jų veikla nutraukiama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

12.3. Sąjungos filialo ar atstovybės valdymo organai renkami ar atšaukiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

XIII SKIRSNIS.

SĄJUNGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

13.1. Sąjungos finansinę veiklą periodiškai tikrina auditorius, kurį 5 (penkerių) metų laikotarpiui skiria (renka) arba atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Auditoriumi gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Auditoriumi negali būti Sąjungos administracijos darbuotojas.

13.2. Prezidentas privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus dokumentus.

13.3. Auditorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Sąjungos veiklos trūkumų nuslėpimą. Visais kitais, šiuose įstatuose neaptartais klausimais, Sąjunga vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Antano Smetonos dvaras, Ukmergės raj.,

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų rugsėjo vienuolikta diena.

Lietuvos bitininkų sąjungos Prezidentas

Sigitas Uselis