Prasidedant aktyvaus bitininkavimo sezonui Lietuvos bitininkų sąjungos atstovai susitiko su Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistais. Aptartas šiltuoju metų laiku itin aktualus augalų purškimo klausimas.

Augalininkystės tarnybos specialistai dar kartą priminė, kad pagal šiuo metu galiojančias Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles griežtai draudžiama žydinčius pasėlius apdoroti Augalų apsaugos produktais (AAP) dienos metu, t. y. nuo 4 iki 21 val. Tuo metu leidžiama purkšti tik bičių nelankomus augalus – bulves, javus ir miglines žoles, jeigu juose nėra žydinčių piktžolių. Šių augalų sąrašas yra skelbiamas Augalininkystės tarnybos svetainėje adresu http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/#aka. Siekiant įspėti bičių laikytojus profesionalieji AAP naudotojai teisės aktuose nustatytais reikalavimais yra įpareigoti prieš dvi kalendorines dienas per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) informuoti apie planus purkšti profesionaliam naudojimui skirtais AAP žydinčius augalus (įskaitant ir pasėlius, kuriuose gausu žydinčių piktžolių), ar apdoroti augalus AAP, kurių etiketėje nurodyta saugos frazė ,,Pavojingas bitėms“, ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą AAP, kurių etiketėje nurodyta saugos frazė ,,Pavojingas bitėms“. Taip užtikrinama, kad informacija pasieks bičių laikytojus, turinčius bitynus 2,5 km atstumu nuo AAP purškiamo lauko, tačiau tik tuos, kurie ūkinių gyvūnų registre yra pažymėję registruoto bityno bičių laikymo vietas.

Buvo tartasi ir dėl rudeninių purškimų dienos metu, kai esant šiltam orui bitės vis dar lanko tuo metu žydinčius pasėlius. Remiantis neseniai 2024 m. balandžio 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistomis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėmis, draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti žemės sklypuose ar kituose plotuose žydinčius augalus nuo 4 val. iki 21 val. Ši nuostata netaikoma nuo spalio 25 d. iki kovo 19 d. ir jei lauko oro temperatūra yra mažesnė nei +12°C.

Dar kartą akcentuota, kaip svarbu registruoti ūkinių gyvūnų registre bičių šeimų laikymo vietas, tik tokiu atveju bičių laikytojai gauna informacinius pranešimus apie planuojamus purškimus šalia bitynų.

LBS vadovas J. Olekas teiravosi, ar reglamentuojami neprofesionalų purškimai, pvz., kolektyviniuose soduose, kaimuose ir pan. Augalininkystės tarnybos specialistai patikino, kad neprofesionalusis naudotojas privalo laikytis AAP saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių 74 punkto reikalavimo:

100. Augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas privalo laikytis šių taisyklių 72–74, 77 ir 79–83, 85 punktų reikalavimų.

74. Draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti žemės sklypuose ar kituose plotuose žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše, nuo 4 val. iki 21 val. Tarnyba sudaro ir skelbia Tarnybos interneto svetainėje augalų apsaugos produktų ir žydinčių žemės ūkio augalų, kuriuos leidžiama purkšti augalų apsaugos produktais nuo 4 val. iki 21 val., sąrašą.”

Aptartas ir bičių žūčių klausimas. Augalininkystės tarnyba tyrimų bičių žūties priežasčiai nustatyti neatlieka, pastebėjusius masiškai mirštančias bites ar net jų šeimas ragina kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą arba į artimiausią jos teritorinį padalinį. Augalininkystės tarnyba vykdo AAP naudojimo kontrolę ir tikrina, ar jie tinkamai naudojami. Konstatuoti, kad bitės žuvo dėl nupurkštų pasėlių, kol kritusių bičių neapžiūrėjo veterinarijos gydytojas ir nepriėmė atitinkamo sprendimo, negalima.  Augalininkystės tarnyba atlieka ūkininkaujančių asmenų AAP naudojimo patikrinimą tais atvejais, kai iš piliečių gauna informaciją apie galimus AAP naudojimo reikalavimų pažeidimus tokius kaip: žydinčių augalų purškimą draudžiamu laiku, neregistravus purškimų, galimai naudotus draudžiamus AAP ir pan. Svarbu, kad gautoje informacijoje būtų nurodoma kuo tikslesnė galimo pažeidimo vietovė ar net laukas, laikas. Jei turite galimybę, būtinai atsiųskite vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuotas purškimo faktas.