2024 m. kovo 23 d. Akademijos kultūros centre (Kėdainių r.) įvyko visuotinis ataskaitinis Lietuvos bitininkų sąjungos (LBS) susirinkimas. Jo pradžioje LBS prezidentas Juozas Olekas pasveikino buvusį ilgametį sąjungos prezidentą Algirdą Skirkevičių 85-erių metų jubiliejaus proga. Taip pat padėkojo buvusiam prezidentui Sigitui Useliui už puikų darbą.

LBS prezidentas pristatė valdybos atliktų darbų ataskaitą. Per metus įvyko 11 valdybos posėdžių. Pasidžiaugta, kad LBS iniciatyva oficialiai pripažinta profesinė Bitininkų diena, kuri švenčiama kasmet pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. LBS iniciatyva Žemės ūkio ministerijos Projektų valdymo komitete priimtas sprendimas pakeisti paramos bitininkystės sektoriui taisykles ir nustatyti, kad pareiškėjai turi vykdyti buhalterinę apskaitą supaprastintu arba dvejybiniu būdu, ŽŪM pratęsė mokėjimo prašymų pateikimo terminą. Per metus LBS atstovai ne vieną kartą susitiko su Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalų apsaugos tarnybos atstovais, kur aptarė svarbius bitininkams klausimus. Susitikimo su nauju NMA vadovu metu žadėta, kad administruojant paraiškas bus mažiau biurokratijos (planuojama panaikinti reikalavimą pateikti tris komercinius pasiūlymus ir pan.). Daroma įtaka ir Europos Komisijai. Balandžio mėn. bus balsuojama dėl Medaus direktyvos pakeitimų, taip pat norima įkurti bendrą modernią laboratoriją, kuri prižiūrės į ES įvežamo medaus kokybę. Dėl medaus importo iš Ukrainos EP nutarta, kad jeigu įvežamo medaus kiekis viršys 2022–2023 m. vidurkį, bus taikomos kvotos.

Bitininkai iš salės kėlė klausimą, kodėl dėl puvinio tikrinami didieji bitynai, nors daugiau problemų kyla dėl mažųjų. Taip pat keltos problemos dėl rudeninių purškimų, pesticidų, sodų purškimų.

Gautas naujai įsteigtos Biržų bitininkų draugijos „Bitė“ pareiškimas įstoti į LBS. Senoji Biržų draugija išregistruojama, nes nebuvo laiku pateikti reikiami dokumentai Registrų centrui. Prisistatė naujosios draugijos pirmininkas Mindaugas Butkevičius. Draugija turi 50 narių, kurie laiko apie 3000 bičių šeimų. Balsų dauguma Biržų bitininkų draugija „Bitė“ priimta į LBS.

LBS prezidentas J. Olekas perskaitė Lietuvos bitininkų sąjungos finansinės veiklos audito ataskaitą, kurią paruošė Daiva Kazėnienė. D. Kazėnienė nėra įtraukta į galiojančios redakcijos auditorių sąrašą. Audito ataskaitoje nenurodyti auditorės rekvizitai, licencijos numeris, audito atlikimo pagrindas, laikas, metodika, užsakovas, audito veiksmų sudėtis ir vykdymas, audito grupės sudėtis, abiejų šalių atsakomybės, kokios procedūros buvo atliktos, nėra audito ataskaitos numerio, nenurodyta, ar apdrausta auditoriaus civilinė atsakomybė. Audito ataskaita ir struktūra neatitinka Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimu patvirtintų reikalavimų, nėra auditoriaus nepriklausomumo patvirtinimo. Pasiūlyta netvirtinti LBS auditorės audito išvadų. Balsų dauguma nuspręsta netvirtinti LBS auditorės audito išvadų.

Balsų dauguma patvirtinta LBS 2023 m. atlikto darbo ataskaita. Balsuota dėl 2024 m. Lietuvos bitininkų sąjungos darbo plano ir balsų dauguma jis patvirtintas.

LBS prezidentas J. Olekas papasakojo apie vizitą į Belgradą, kur įvyko susitikimas dėl naujai kuriamos Europos bitininkų asociacijos. Didesnę dalį dalyvių sudarė ES valstybių atstovai. Susitikimo Belgrade metu svarstyta, kaip apsaugoti Europos rinką nuo įvežtinio medaus, kalbėta apie bitininkystės ateitį. J. Oleko nuomone, būtų naudinga dalyvauti šios organizacijos veikloje. LBS valdyba siūlo įsitraukti į Europos bitininkų asociacijos veiklą. LBS narys Kazimieras Spetyla išreiškė nuogąstavimą, ar nedraudžia organizacijos APIMONDIA, kurios narė yra LBS, įstatai dalyvauti naujai kuriamos asociacijos veikloje. J. Olekas patikino, kad didelė dalis susitikime Belgrade dalyvavusių šalių irgi organizacijos APIMONDIA narės, apie santykį su kitomis organizacijomis kalbėta susitikimo metu. Balsuota dėl LBS stojimo į naujai kuriamą Europos bitininkų asociaciją. Už balsavo 25; prieš – 6. Nutarta pritarti Lietuvos bitininkų sąjungos stojimui į Europos bitininkų asociaciją.

LBS buhalterė Laura Sutkutė atkreipė draugijų pirmininkų dėmesį, kad metinės finansinės ataskaitos Registrų centrui turi būti pateikiamos tvarkingai, atsakingai, laiku. L. Sutkutė pristatė LBS metinę finansinę ataskaitą. Ji vienbalsiai patvirtinta.

Susirinkimo pabaigoje Laima Blažytė-Čereškienė padėkojo bitininkams, praeitų metų vasarą dalyvavusiems projekte INSIGNIA. Jiems įteikti padėkos raštai, dovanėlės. Projekto rezultatų tikimasi sulaukti gegužės mėn.