Šiuo metu Europos Parlamente yra peržiūrima Medaus direktyva. Vienas iš Europos Parlamento pasiūlymų – nustatyti medaus atsekamumo sistemą, pagal kurią valstybės narės reikalautų atsekti visą tam tikro medaus tiekimo grandinę, t. y. bet koks medus, parduodamas su kitu nei bitininko identifikaciniu numeriu, turi turėti identifikatorių, susietą su atsekamumo sistema, leidžiančia valstybių narių kompetentingoms institucijoms atsekti visą konkretaus medaus tiekimo grandinę iki bitininkų.

Europos Parlamentas taip pat norėtų pakeisti medaus apibrėžimą, uždrausdamas ultrafiltracijos, dirbtinio išgarinimo ir vakuuminio išgarinimo procedūras ir įvesdamas naują medaus tipą, vadinamą „nekaitintu medumi” (angl. unheated honey).

Plačiau pasiskaityti apie Europos Parlamento siūlomus pakeitimus galima: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0445_LT.html#ref_1_1