Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad nuo 2024 m. sausio 2 d. šalies bitininkai galės kreiptis dėl paramos – mokymams, inventoriui, tyrimams, bičių šeimoms atnaujinti, ligų prevencijai ir kt.

Paraiškos šiai paramai gauti bus priimamos vieną mėnesį iki sausio 31 d., tad bitininkai kviečiami susipažinti su paramos gavimo sąlygomis.

Bitininkystės sektoriaus paraiškų teikimo ir administravimo tvarką nustato Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklės (Taisyklės), kurių nauja redakcija, aktuali artėjančiam paraiškų priėmimui, patvirtinta šių metų gruodžio 1 d.

Remiamos priemonės

Parama bitininkystei teikiama pagal 5 priemones.

„Švietimas, mokymas ir techninė parama“ – remiamos techninės (individualios), mokomosios konsultacijos, mokomieji renginiai, lektoriaus paslaugos, konferencijos šalies mastu, mokomosios ir (ar) atstovavimo išvykos.

„Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ remiama:

„Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ (po vieną studijos atlikimą kvietimo metu):

„Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“– remiami medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai.

Galimi pareiškėjai

Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ – juridiniai asmenys.

Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“:

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ – mokslo ir studijų institucijos.

Pagal priemonės „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“:

Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“ – fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paramos dydis ir intensyvumas

Pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

Pagal priemonės „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ veiklą:

1. „Bičių šeimų atnaujinimas“ kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti bičių motinų įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip:

2. „Bičių šeimų atnaujinimas“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų įsigyjant tarptautinės, bičių selekcijai skirtos duomenų bazės prenumeratą metams (iki 2 tūkst. Eur);

3. „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ kompensuojama iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų bitininkavimo inventoriaus priemonėms įsigyti, tačiau ne daugiau kaip 1 300 Eur vienam pareiškėjui (vienas pareiškėjas gali įsigyti kelis skirtingus inventorius, tačiau kiekvienos investicijos po vieną vienetą (išskyrus avilius), jei neviršijama bendra paramos suma);

4. „Bičių ligų prevencija“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 18 tūkst. Eur bičių ligų konsultavimo paslaugoms teikti; vienas bičių laikytojas gali gauti 1 konsultaciją (konsultacijos gali būti grupinės arba individualios).

Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų bet ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur vienam taikomojo mokslinio tyrimo projektui įgyvendinti.

Pagal priemonę „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ kompensuojama iki 100 proc. kompensuoti tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip:

Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ kompensuojama iki 70 proc. bičių produktų kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo laboratorijoje išlaidų, bet ne daugiau kaip:

Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą

Bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai gauti paramą nustatyti Administravimo taisyklėse.Taip pat taikomos ir specialios tinkamumo sąlygos.

Fiziniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“, turi turėti ne mažiau kaip 10 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praeitų kalendorinių metų gruodžio 31 d.), bei bent metus bitininkavimo patirties. Visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo paramos paraiškos pateikimo agentūrai dienos, visu projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Juridiniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemonę „Bičių ligų prevencija“, su paraiška turi pateikti bitininkų sąrašą (Taisyklių 1 priedas).

Juridiniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal priemones „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ ir „Bičių ligų prevencija“, turi vienyti ne mažiau kaip 10 narių – bičių laikytojų, laikančių bendrai ne mažiau kaip 200 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praėjusių metų gruodžio 31 d.).

Mokslo ir studijų institucijos, ketinančios teikti paraišką pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“, likus ne mažiau kaip 15 d. d. iki paramos paraiškų pateikimo paskutinės dienos, turi pateikti Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijai, patvirtintai žemės ūkio ministro įsakymu, mokslinių tyrimų aprašymą.

Mokslo ir studijų institucijos, ketinančios  teikti paraišką bitininkystės sektoriaus studijai atlikti, likus ne mažiau kaip 15 d. d. iki paramos paraiškos pateikimo paskutinės dienos, turi pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bitininkystės sektoriaus studijos aprašymą. 

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška ir prašomi dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu paraiskos@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus (PDF formatu), arba teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), pateikiant skenuotus paraišką ir prašomus dokumentus (PDF formatu). Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) arba siunčiant dokumentus el. paštu paraiskos@nma.lt, per vieną kartą visų teikiamų dokumentų bendra apimtis negali būti didesnė negu 25 MB, didesnės apimties dokumentai (statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų techniniai dokumentai) gali būti išskaidyti ir teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu per kelis kartus tą pačią kalendorinę dieną.

Naudinga informacija

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos inf.