Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos viešos konsultacijos metu atsakė į ūkininkų klausimus. Dalinamės bitininkams aktualiais atsakymais.

Kai miglinius augalus purškiu insekticidu, ar privalau registruoti PPIS (Paraiškų priėmimo informacinė sistema) prieš 2 dienas?

Apdorojant miglinius augalus insekticidu privaloma prieš 2 dienas per PPIS pranešti apie planuojamą purškimą, jei konkretus naudojamas augalų apsaugos produktas (AAP) yra pavojingas bitėms, t. y. jo etiketėje yra frazė „Pavojingas bitėms“. Reikalavimas nustatytas Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564, 59 punkte. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.19431CB8A7D7?faces-redirect=true.

Pasitaiko, kad į sodą bitininkai atsiveža avilius, juos pastato, bet jų nedeklaruoja, todėl mes nežinome, kam jie priklauso. Purškimą registruojame PPIS sistemoje, kaip reikalaujama, ir po 21 val. pradedame sodą purkšti, o tada sulaukiame bičių savininkų priekaištų. Kaip turėtume tokiu atveju elgtis? Profesionalūs AAP naudotojai neprivalo žinoti, kur yra bičių aviliai, tačiau jie turi pareigą apie planuojamus purškimus pateikti informaciją į PPIS. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės numato reikalavimus ir bičių laikytojams. Bičių laikytojai privalo  registruoti bitynus Ūkinių gyvūnų registre, taip pat jame nurodyti bičių perkėlimo vietas. Tik tokiu atveju jie gaus informaciją apie 2,5 km vykdomus purškimus. Jei bitynas neregistruotas, už purškimo pasekmes atsakingi patys bičių laikytojai.

Ar labai griežtai taikomi purškimo apribojimai? Ar galiu purkšti piktžoles, jeigu žydi tik dalis lauko? Ar purškimai tikrinami pagal gautus skundus, ar prevenciškai?

Augalų apsaugos produktų naudojimą reglamentuoja Taisyklės ir konkrečių AAP etiketėse nustatyti reikalavimai. Jeigu purškiate lauką, kuriame yra žydinčių augalų, privalote jį apdoroti nakties metu, t. y. nuo 21 val. iki 4 val. Jeigu apdorojamame lauke yra daug žydinčių augalų, privalote apie purškimą pranešti į PPIS. AAP naudojimo reikalavimų laikymasis tikrinamas planinių ir neplaninių (pagal gautus skundus ar kitų institucijų pranešimus) patikrinimų metu.

Ar reikia saugoti žydinčius augalus, jeigu įgyvendinant žaliojo kurso programą bus juostos su kitais žydinčiais augalais? Kaip reikia elgtis, jeigu purškimai atliekami netoliese, tarkim, 0,5 m atstumu?

Žydinčius augalus privaloma saugoti visada, siekiant apsaugoti bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus. Jei purškiama šalia žydinčių augalų juostų, purškimą rekomenduotina atlikti naktį, t. y., kai nebeskraido bitės. Ir svarbu laikytis Taisyklių 77 p. reikalavimo: žemės sklypus ar kitas teritorijas reikėtų purkšti taip, kad naudojamo AAP dulksna nepatektų už apdorojamo ploto ribų.

Ar apie planuojamą purškimą būtina pranešti, jeigu aplink purškimo vietą nėra bičių 3 km spinduliu?

Ūkininkai nėra įpareigoti žinoti, ar aplink apdorojamus AAP laukus yra bitynų, tačiau ruošiantis purkšti žydinčius augalus profesionaliam naudojimui skirtais AAP, ar naudojant pavojingus bitėms AAP (kurių etiketėje yra saugos priemonė „Pavojingas bitėms“), ar sėjant augalų, kuriuos lanko bitės, sėklas, beicuotas pavojingu bitėms AAP, ūkininkai privalo prieš dvi kalendorines dienas pateikti planuojamo purškimo informaciją į PPIS. Šią informaciją Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras nedelsdamas perduoda bitininkams, kurie bites laiko 2,5 km atstumu nuo apdorojamo lauko ar kito ploto. Reikalavimas nustatytas taisyklių 59 p.

Jeigu augalai nežydintys, todėl ūkininkas nori juos purkšti dienos metu, ar apie tai reikia pranešti? 

Apie bet kokių augalų purškimą pranešti privaloma, jeigu naudojamas pavojingas bitėms AAP. Tai nurodoma AAP etiketėje. Jeigu tokiu AAP bus purškiami nežydintys augalai, arba žydintys augalai, įrašyti į Augalininkystės tarnybos sudarytą ir skelbiamą žydinčių žemės ūkio augalų sąrašą, juo leidžiama purkšti dienos metu, t. y. nuo 4 val. iki 21 val. https://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/#aka

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, Facebook ir LinkedIn paskyrose