2022 m. balandžio 2 d. Kaune, Raudondvario pl. 150 UAB „Pirmas žingsnis“ patalpose įvyko LBS ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 42 sąjungos nariai (35 draugijų pirmininkai arba atstovai iš 45 ir 7 fiziniai asmenys iš 17).

 2022 m. balandžio 2 d. Kaune, Raudondvario pl. 150 UAB „Pirmas žingsnis“ patalpose įvyko LBS ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 42 sąjungos nariai (35 draugijų pirmininkai arba atstovai iš 45 ir 7 fiziniai asmenys iš 17). Susirinkimas buvo teisėtas, nes pagal įstatų formuluotę dalyvavo daugiau nei 50% narių. Pačioje pradžioje LBS prezidentas Sigitas Uselis pristatė laikotarpiu nuo paskutinio susirinkimo, įvykusio 2021 m. rugsėjo 11 d., pasikeitimus tarp LBS narių. Tai naujai išrinkti draugijos pirmininkai: Linas Katilius (Pakruojo), Nerijus Spudvilas (Tauragės) ir Violeta Šedienė (Kretingos). Pagal naujai įsigaliojusią įstatų redakciją, nebelikus viceprezidentų pareigybių, valdybos pirmininku išrinktą Tautvydą Vaičiūną ir kaip etatinį LBS darbuotoją atsakingojo sekretoriaus pareigose įdarbintą Arūną Adžgauską, kuris kartu yra ir Elektrėnų bitininkų draugijos „Bitinai“ pirmininkas.

Jubiliejų sukakties proga buvo pasveikinti ir Lietuvos bitininkų sąjungos padėkos raštais apdovanoti valdybos narė, Kėdainių bitininkų draugijos pirmininkė Diana Tamašauskienė ir Ignalinos bitininkų draugijos „Austėja“ pirmininkas Vytautas Gimžauskas.

Susirinkimo buvo svarstyti šie klausimai:

1. LBS valdybos atlikto darbo 2021 m. ataskaita
2. Veiklos komisijų ataskaita
3. Revizijos komisijos ataskaita
4. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas
5. LBS narių atstovų pasisakymai
6. LBS valdybos atlikto darbo 2021 metais tvirtinimas
7. Darbo plano2022 metais tvirtinimas
8. Valdybos nario rinkimai
9. LBS auditoriaus rinkimai.
10. LBS nario mokesčio svarstymas ir tvirtinimas
11. LBS nario sutarties svarstymas ir tvirtinimas
12. Einamieji klausimai

Pranešimą apie LBS atliktą darbą 2021 m. padarė prezidentas Sigitas Uselis. Jis pažymėjo, kad ataskaita visiems nariams prieš susirinkimą įteikta spausdintu variantu, todėl buvo išsakytos mintys tik keliais aktualiais klausimais. 2021 metų LBS darbo planas visumoje buvo įvykdytas, nepavyko tik svariai vykdyti įsipareigojimo dėl prekės ženklo „LBS nario medus“ vystymo. Tai yra didžiulis rinkodaros darbas, kurio įgyvendinimui reikia nemažai lėšų ir tos srities specialistų. Deja, nei vieno nei kito 2021 metais LBS neturėjo ir, kad kokius gerus specialistus bitininkystės srityje LBS turėtų, tačiau rinkodaros vystymas jau yra nebe gamybinis, bet prekės pardavimo procesas. Todėl ir ateityje šis darbas galės būti sėkmingu tik tuo atveju, jei pavyks tam gauti kokiu nors variantu pakankamai lėšų. Pranešėjas pasidžiaugė ir tuo, kad pavyko įgyvendinti ir priemonę, kuri nebuvo planuota. Tai mokomoji ekskursija rugpjūčio mėnesyje į Estiją, kurioje dalyvavo 40 LBS draugijų narių.

2021 metais LBS struktūroje buvo sukurtos ar tiksliau atkurtos, kas buvo prieš 15 metų, veiklos komisijos. Pasisakė komisijų pirmininkai Vaidas Arbutavičius, Tautvydas Vaičiūnas, Diana Tamašauskienė ir Birutė Budreckienė. Jų pasisakymuose buvo apžvelgta kokią veiklą komisijos vykdė ir kas galvojama į ateitį, tuo pačiu paraginant į komisijų veiklą įsitraukti kuo daugiau iš LBS aktyvo narių. Revizijos komisijos, kurios pirmininkas yra A. Rutkauskas, o nariai D. Abrutis ir G. Bauža, pranešimą padarė Alfonsas Rutkauskas pateikdamas susirinkimui LBS finansinės – ūkinės veiklos nuo 2021m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. patikrinimo aktą. Išvada: buhalterinė apskaita vedama tvarkingai ir teisingai. LBS narių atstovai pasiūlė revizijos komisijos aktą tvirtinti. Revizijos komisijos aktui buvo pritarta. Dėl LBS veiklos 2021 metais pasisakė draugijų atstovai G. Bauža, N. Radavičienė ir kiti. Buvo pareikštos pastabos dėl varozės prevencijos įgyvendinimo programos, nepakankamos konkrečios kontaktinės informacijos LBS tinklapyje taip pat dėl nekokybiškų dalyvavimo mokymuose pažymėjimų. LBS nario, prof., hab. dr. Algirdo Skirkevičiaus pasiūlymu LBS valdybos veikla įvertinta teigiamai ir patvirtinta.

Darbo plano projektą 2022 metams pristatė valdybos pirmininkas Tautvydas Vaičiūnas. Buvo sutikta su visais siūlomais punktais ir pasiūlyta dar papildomai įtraukti tokias priemones, kaip dalyvavimą Lietuvos apiterapeutų asociacijos veikloje, tradicinėje Medkopio šventėje senovinės bitininkystės muziejuje ir vykdyti finansinių šaltinių, ES lėšomis finansuojamų projektų paiešką. Pasiūlymams buvo pritarta ir darbo planas patvirtintas.

Susirinkimo metu prezidentas Sigitas Uselis pasiūlė susirinkimo dalyviams iškelti kandidatus į laisvą valdybos nario vietą. Buvo pabrėžta, kad valdyba yra darbinis LBS veiklos organas, vykdantis prisiimtus įsipareigojimus. Valdyboje šiuo metu turima pakankamai profesionalių bitininkų, gerai išmanančių mūsų profesijos niuansus, bet trūksta žmonių, kurie būtų patyrę vadybininkai, galintys atstovauti organizaciją derybose su valstybinėmis institucijomis. Buvo pasiūlyti du kandidatai: UAB „Apiproduktai“ direktorius Algirdas Žiukas ir Ukmergės bitininkų draugijos valdybos narys dr. Saulius Savickis. Balsavimo metu daugiausiai balsų atiteko pastarajam. Trumpai apie naują valdybos narį: dr. S. Savickis yra bitininkas mėgėjas, baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją, 2010 m. apsigynęs daktaro laipsnį pieno kokybės srityje, 2017 – 2018 metais dirbo žemės ūkio viceministro pareigose, šiuo metu dirba UAB „Litamilk“ gamybos vadovu, taip pat jis yra XLIV Bitininkų Šventės organizacinio komiteto narys.


Dėl LBS auditoriaus pasisakė prezidentas Sigitas Uselis. Jis pranešė, kad įsigaliojus naujai įstatų redakcijai, organizacijos ūkinės – finansinės veiklos auditą privalo atlikti arba susirinkimo paskirtas auditorius arba samdoma audito įmonė. Buvo siūloma šias pareigas prisiimti ilgamečiam revizijos komisijos pirmininkui Alfonsui Rutkauskui, tačiau jam suabejojus, o daugiau pasiūlymų ar norinčių neatsiradus, šį klausimą nutarta atidėti sekančiam susirinkimui.

Svarstant LBS nario mokesčio klausimą buvo pateikti 3 pasiūlymai (valdybos ir du bendrus nuo Šiaulių, Mažeikių, Vilniaus, Pasvalio, Telšių, Varėnos ir Lazdijų bitininkų draugijų), su kuriais dar prieš susirinkimą LBS nariai turėjo galimybę susipažinti. Visuose juose buvo siūlomas bazinis nario mokestis plius mokestis nuo kiekvieno draugijos nario, o dviejuose (valdybos ir draugijų) pasiūlymuose dar buvo siūloma mokestį susieti procentine išraiška ir su mėnesiniu mokesčio atlyginimu (MMA), kurį nustato valstybės institucijos reaguojant į pragyvenimo lygio kitimą. Balsuojant nei vienam iš trijų pasiūlytų variantų nebuvo pritarta surenkant balsų daugumą ir nutarta palikti tą patį nario mokestį kaip buvo iki šiol – 5,- Eurai nuo vieno draugijos nario-bitininko. Šis klausimas sukėlė daugiausiai diskusijų ir LBS vadovybė svarstymo pabaigoje paprašė bent draugijas sumokėti nario mokesčio įsiskolinimą už paskutinius dvejus metus, nes maždaug trečdalis draugijų to iki susirinkimo nebuvo įvykdžiusios.

Pranešėjas-vykdantysis sekretorius Arūnas Adžgauskas pateikė LBS nario sutarties projektą, kuris balsų dauguma buvo priimtas ir taip pat priimtas toks sprendimas: 2022 m. balandžio 2 d. visuotiniame narių susirinkime patvirtintą Lietuvos bitininkų sąjungos narystės sutartį privalo pasirašyti visi esami nariai iki 2022 m. liepos 31 dienos (imtinai). Taip pat buvo nutarta sutarties projektą po susirinkimo pateikti visiems LBS nariams susipažinti, kad draugijose galima būtų priimti kolektyvinį sprendimą. Sutartyje yra įrašyti LBS įstatų punktai: ką įsipareigoja LBS, o ką jos nariai ir tas dokumentas tampa pagrindu įrodyti tikrą LBS narių skaičių, jų teises ir pareigas, nes iki susirinkimo buvo ir dalis fizinių ar juridinių asmenų, kurie veikloje jau kurį laiką nebedalyvaudavo bet yra nariais skaitomi.

Einamaisiais klausimais pasisakė keletas LBS narių. Dr. Laima Blažytė-Čereškienė pristatė pasaulinės bitininkų-mokslininkų organizacijos COLOSS kasmetinio klausimyno apie bičių šeimų žiemojimo rezultatus užpildymo procedūrą ir pakvietė bitininkus aktyviai šiame procese dalyvauti. Organizacinių reikalų komisijos pirmininkė informavo draugijų atstovus apie paruoštus nario mokesčio suderinimo aktus ir pakvietė visus pasirašyti ir atsiimti. Valdybos narys Laimonas Galvonas informavo apie smarkiai brangstančius gaminius iš nerūdijančio plieno ir paragino nedelsti galvojančius juos įsigyti. Trakų bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Norinkevičius trumpai papasakojo apie bendradarbiavimą su apiterapeutais ir pakvietė LBS narius aktyviai įsitraukti į tokią veiklą.
Sekanti LBS priemonė, skirta Pasaulinei Bitės Dienai paminėti numatoma š.m. gegužės 20 d. Tai konferencija „Bitininkystės padėtis Lietuvoje 2022 metais“, kurios rengėja Lietuvos bitininkų sąjunga.

Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas Sigitas Uselis

Nuotraukos Valentino Juraičio (www.bitynai.lt)