Žemės ūkio valdos registravimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkio Ūkininkų ūkių registre

Kaip registruoti ūkininko ūkį?. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Atstovė spaudaiTel.: 239 10 19; Mob.: 8-686-07058; Faks.: 239 10 15;http//www.old.zum.lt; el.paštas: vilmak@zum.lt 2003 kovo 19 d ...

Pagal Ūkininko ūkio įstatymo nuostatas (antras skirsnis, 4 straipsnis, 2 punktas), ūkininkas galės verstis žemės ūkio, miškininkyste ir kita įstatymais neuždrausta veikla nesteigdamas įmonės ir registruoti savo ūkį nuosavybės teise turėdamas arba nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudodamas žemės ūkio paskirties arba miško žemę neribojant minimalaus jos dydžio.
Daugiau  Ū
kininkų ūkių įregistravimo klausimai.

--------------------------------

Kada registruoti Žemės ūkio valdą?
Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Registras), jeigu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip.

Valdą gali įregistruoti:
– veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
– juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
Asmuo, pageidaujantis įregistruoti valdą, turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių ir nuosavybės, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise ar kitais teisiniais pagrindais valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą: Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą, statinį arba patalpą.
Valda įregistruojama ir valdos duomenys atnaujinami toje seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras.
Daugiau  Žemės ūkio valdų įregistravimo klausimais.

KOKIA VALDA REGISTRUOJAMA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRE?

 Prisijungęs prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo, paslaugos gavėjas gali teikti elektroninius prašymus įregistruoti registrų objektus, atnaujinti jų duomenis ar išregistruoti, peržiūrėti savo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkio duomenis.

Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku