Medaus techninis reglamentas

                                                                                                                    Grįžti į teisės aktai
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-333 „DĖL MEDAUS TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-262
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 3D-333 „Dėl Medaus techninio reglamento patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL MEDAUS TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Įgyvendindama 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2001/110/EB dėl medaus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 179), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/63/ES (OL 2014 L 164, p. 1):
1. Tvirtinu Medaus techninį reglamentą (pridedama).
2. Nustatau, kad:
2.1. produktai, apibrėžti Medaus techninio reglamento II skyriuje, ir kurie buvo patiekti rinkai ar paženklinti iki 2015 m. birželio 24 d., gali būti realizuojami tol, kol pasibaigs jų atsargos;
2.2. šis įsakymas įsigalioja 2015 metų birželio 24 dieną.“

Žemės ūkio ministrė               Virginija Baltraitienė

 

SUDERINTA  Sveikatos apsaugos ministerijos 2015-03-17 raštu Nr. (1.1.5-412)10-2620

SUDERINTA Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  2015-03-17 raštu Nr. B6-(1.19)-684