Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas

                                                                                                                     Grįžti į teisės aktai
LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2012 m. gegužės 22 d. Nr. XI-2021
Vilnius
(Žin., 1995, Nr. 90-2013; 1998, Nr. 56-1545; 2003, Nr. 102-4583; 2010, Nr. 13-620)

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymą ir jį išdėstyti taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUGALŲ APSAUGOS
ĮSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šis įstatymas nustato fizinių asmenų ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų arba kitų organizacijų ar jų padalinių (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų registravimu, įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu, tiekimu rinkai, ir jų veiklos priežiūrą.
2. Šis įstatymas Lietuvos Respublikoje taikomas kartu su 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančiu Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009).
3. Šiuo įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti šio įstatymo priede.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Augalų apsaugos konsultantas – kenksmingųjų organizmų naikinimo ir saugaus augalų apsaugos produktų naudojimo klausimais konsultuojantis aukštąjį išsilavinimą turintis specialistas arba komercines paslaugas teikiantis subjektas, įskaitant privačius savarankiškai dirbančius fizinius ir juridinius asmenis, viešuosius konsultavimo paslaugų teikėjus.
2. Augalų apsaugos planas – planavimo dokumentas, kuriame nustatyti augalų apsaugos produktų ir kitų priemonių naudojimo kiekybiniai uždaviniai, tikslai, priemonės ir grafikai, augalų apsaugos produktų platintojų, augalų apsaugos konsultantų ir profesionaliųjų naudotojų mokymas, visuomenės švietimas augalų apsaugos nuo kenksmingųjų organizmų klausimais, vadovaujantis integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės principais, siekiant sumažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai.
3. Augalų apsaugos produktai – kaip jie apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 2 straipsnio 1 dalyje.
4. Augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas – augalų apsaugos produkto naudojimo paskirtis ir norma, purškimų skaičius, sąlygos, laikas ir naudojimo apribojimai, kurie nurodomi Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendime įregistruoti augalų apsaugos produktą Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka ir kurių privaloma laikytis.
5. Augalų apsaugos produkto registravimas – Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atliekamas fizinio ar juridinio asmens pateiktos paraiškos ir dokumentų apie augalų apsaugos produktą ir jame esančią vieną ar kelias veikliąsias medžiagas įvertinimas ir sprendimo įregistruoti augalų apsaugos produktą ir suteikti teisę jį tiekti rinkai bei leisti naudoti priėmimas.
6. Augalų apsaugos produktų operatorius – fizinis asmuo, pagal darbo sutartį dirbantis juridinio asmens darbuotojas ar civilinę sutartį sudaręs asmuo, apdorojantys žemės sklypus antžemine augalų apsaugos produktų purškimo įranga ar augalų apsaugos produktus purškiantys iš oro.
7. Augalų apsaugos produktų platintojas – augalų apsaugos produktus rinkai tiekiantis fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant augalų apsaugos produktų pardavėjus ir tiekėjus.
8. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas – fizinis asmuo, įskaitant žemės ūkyje ir kituose sektoriuose dirbančius augalų apsaugos produktų operatorius, technikus ir savarankiškai dirbančius asmenis, taip pat juridinio asmens darbuotojas, įskaitant darbdavius, turintys augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą ir savo profesinėje veikloje naudojantys profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus.
9. Augalų apsaugos produktų purškimas iš oro – žemės ir (ar) augalų purškimas augalų apsaugos produktais iš orlaivio.
10. Augalų apsaugos produktų purškimo įranga – įtaisų visuma augalų apsaugos produktams purkšti.
11. Augalų apsaugos produktų tiekimas rinkai – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 3 straipsnio 9 punkte.
12. Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė – augalų apsaugos nuo kenksmingųjų organizmų metodų parinkimas, ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstas augalų apsaugos produktų ir kitų priemonių naudojimas siekiant sustabdyti kenksmingųjų organizmų populiacijos vystymąsi, mažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, išauginti sveikus augalus ir kuo mažiau pažeisti ekosistemas. Pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos metodams, jei jie apsaugo nuo kenksmingųjų organizmų ir (ar) juos sunaikina.
13. Necheminis augalų apsaugos metodas – vietoj cheminių augalų apsaugos produktų naudojamas alternatyvus augalų apsaugos ir kenksmingųjų organizmų naikinimo metodas, pagrįstas žemdirbystės technologijomis, arba fizinis, mechaninis ar biologinis kontrolės metodas.
14. Profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai – Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus sprendimu įregistruoti augalų apsaugos produktai, kuriuos savo profesinėje veikloje gali naudoti tik augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai. Sprendime nurodomas augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentas.
15. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 sąvokas.

 
ANTRASIS SKIRSNIS
AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMAS,
TIEKIMAS RINKAI, ĮVEŽIMAS

3 straipsnis. Augalų apsaugos produktų registravimas
1. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) augalų apsaugos produktus registruoja, registraciją atnaujina, pakeičia, panaikina, apriboja ar ją uždraudžia, keičia augalų apsaugos produkto naudojimo reglamentą, įvertina veikliąsias medžiagas ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su augalų apsaugos produktų registravimu, Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatytais atvejais ir tvarka. Tarnyba, priėmusi sprendimą registruoti augalų apsaugos produktą, fiziniam ir juridiniam asmeniui, pateikusiems paraišką įregistruoti augalų apsaugos produktą, išduoda augalų apsaugos produkto registracijos liudijimą.
2. Tarnybos direktoriaus sprendimai dėl augalų apsaugos produktų registravimo, registracijos atnaujinimo, pakeitimo, panaikinimo, apribojimo ar jos uždraudimo, augalų apsaugos produkto naudojimo reglamento keitimo, veikliųjų medžiagų įvertinimo ir kiti sprendimai, susiję su augalų apsaugos produktų registravimu Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatytais atvejais ir tvarka, skelbiami Tarnybos interneto svetainėje.
3. Žemės ūkio ministras sudaro Augalų apsaugos produktų registracijos patariamąjį komitetą ir tvirtina jo darbo reglamentą. Į Augalų apsaugos produktų registracijos patariamojo komiteto sudėtį įtraukiami mokslo, kitų institucijų ir suinteresuotųjų asmenų atstovai, teikiantys Tarnybai mokslu pagrįstus siūlymus dėl augalų apsaugos produktų registracijos.

4 straipsnis. Augalų apsaugos produktų įvežimo iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ir tiekimo rinkai reikalavimai
1. Įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekti rinkai ir naudoti Lietuvos Respublikoje leidžiama tik Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka registruotus Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produktus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nustatytas išimtis.
2. Draudžiama reklamuoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus augalų apsaugos produktus. Lietuvos Respublikoje registruoti augalų apsaugos produktai reklamuojami Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka.
3. Tiekiami rinkai augalų apsaugos produktai privalo būti supakuoti, suklasifikuoti ir paženklinti Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo (toliau – Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas) nustatyta tvarka. Ženklinimas turi atitikti
2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL 2011 L 155, p. 176), (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 547/2011) I priede nustatytus reikalavimus.
4. Fiziniai ir juridiniai asmenys, gaminantys augalų apsaugos produktus, juos tiekiantys rinkai, platinantys, įvežantys ar išvežantys, privalo tvarkyti savo gaminamų, įvežamų, išvežamų, saugomų ar tiekiamų rinkai augalų apsaugos produktų apskaitą ir penkerius metus saugoti įrašus bei Tarnybos ar kitų institucijų, atsakingų už teisės aktuose pavestų funkcijų atlikimą augalų apsaugos produktų srityje, reikalavimu pateikti šios apskaitos duomenis ir dokumentus Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nustatyta tvarka.

5 straipsnis. Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimai
1. Prekiauti augalų apsaugos produktais leidžiama fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais (toliau – prekybos leidimas). Prekybos leidime nurodoma konkreti prekybos vieta.
2. Prekybos leidimus išduoda Tarnyba. Prekybos leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė). Prekybos leidimai išduodami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gauti prekybos leidimą pateikimo dienos. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti prekybos leidimą kartu su visais jam išduoti reikalingais dokumentais neatsakoma per šioje dalyje nustatytą terminą, laikoma, kad toks prekybos leidimas yra išduotas.
3. Prekybos leidimai išduodami neterminuotam laikui.
4. Prekybos leidimai išduodami, jeigu:
1) fiziniai asmenys turi augalų apsaugos kursų baigimo ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą;
2) juridinio asmens darbuotojai, tiesiogiai vykdantys veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbantys pagal darbo sutartį, ar asmenys, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, turi augalų apsaugos kursų baigimo ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą;
3) augalų apsaugos produktų saugojimo ir prekybos vietos atitinka Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nurodytus reikalavimus.
5. Prekybos leidimo turėtojas įspėjamas apie prekybos leidimo galiojimo sustabdymą, jeigu:
1) veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą vykdanti institucija nustato, kad prekybos leidimo turėtojai, vykdydami prekybos leidime nurodytą veiklą, pažeidė Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nurodytus reikalavimus;
2) prekybos leidimo turėtojas, fizinis asmuo, netobulino kvalifikacijos šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka;
3) prekybos leidimo turėtojas, juridinio asmens darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar asmuo, su kuriuo yra sudaryta civilinė sutartis, netobulino kvalifikacijos šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.
6. Prekybos leidimo turėtojas, įspėtas apie prekybos leidimo galiojimo sustabdymą, turi pašalinti prekybos leidime nurodytos veiklos pažeidimus per tos veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą vykdančios institucijos nustatytą terminą.
7. Prekybos leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu prekybos leidimo turėtojas, įspėtas apie prekybos leidimo galiojimo sustabdymą, per veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą vykdančios institucijos nustatytą protingumo kriterijus atitinkantį terminą, bet ne ilgesnį kaip trys mėnesiai, pažeidimams pašalinti, nepašalina nustatytų pažeidimų, dėl kurių prekybos leidimo turėtojas buvo įspėtas apie prekybos leidimo galiojimo sustabdymą.
8. Jeigu prekybos leidimo turėtojas pateikia dokumentus, kuriais įrodoma, kad pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas prekybos leidimo galiojimas, pašalinti, prekybos leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių dokumentų pateikimo.
9. Prekybos leidimo galiojimas panaikinamas, kai:
1) sustabdžius prekybos leidimo galiojimą, prekybos leidimo turėtojas tęsia veiklą;
2) prekybos leidimo turėtojas po prekybos leidimo galiojimo sustabdymo per Tarnybos nustatytą terminą nepašalina nustatytų pažeidimų, dėl kurių prekybos leidimo galiojimas buvo sustabdytas;
3) to prašo prekybos leidimo turėtojas;
4) prekybos leidimo turėtojas, fizinis asmuo, mirė;
5) prekybos leidimo turėtojas, juridinis asmuo, yra likviduotas.
10. Jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta esminė žala šio įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių augalų apsaugos produktų apyvartą, saugomiems interesams ir kuriuo nepadaryta esminė žala aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai, ir prekybos leidimo turėtojas nutraukė veiksmus, kuriais pažeidžiama teisė, pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, o šio įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, Tarnyba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali prekybos leidimo turėtojo neįspėti apie prekybos leidimo galiojimo sustabdymą, nestabdyti ir (ar) nenaikinti prekybos leidimo galiojimo.

6 straipsnis. Reikalavimai prekybos leidimo turėtojams
1. Prekybos leidimo turėtojai privalo:
1) vykdyti veiklą prekybos leidime nurodytoje vietoje ir laikytis augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai, reklamavimo ir naudojimo reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse ir Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse;
2) tvarkyti augalų apsaugos produktų apskaitą šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka;
3) teikti statistinius duomenis apie parduodamus augalų apsaugos produktus Lietuvos statistikos departamentui, vadovaudamiesi 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos (OL 2009 L 324, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1185/2009);
4) užtikrinti, kad profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai būtų parduodami tik augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams ir jiems būtų suteikta informacija apie šių produktų naudojimą, riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, taikytinas rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produkto etiketėje;
5) užtikrinti, kad parduodant augalų apsaugos produktus fiziniams asmenims, juridinio asmens darbuotojams, kurie nėra augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, būtų suteikta informacija, nurodyta šių augalų apsaugos produktų etiketėje, kurioje pateikta informacija turi atitikti registracijos liudijime nurodytus reikalavimus, taip pat informacija apie šių augalų apsaugos produktų naudojimo keliamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, tinkamą apsaugą, tvarkymą, purškimą ir saugų šalinimą;
6) laikytis teisės aktuose nustatytų darbų saugos, asmeninės apsaugos, aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros, bendrųjų priešgaisrinės saugos, atliekų tvarkymo reikalavimų;
7) sudaryti sąlygas veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą vykdančios institucijos pareigūnams tikrinti su prekybos leidime nurodyta veikla susijusią veiklą.
2. Prekybos leidimo turėtojas, fizinis asmuo, privalo turėti augalų apsaugos kursų baigimo ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą ir tobulinti kvalifikaciją šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.
3. Prekybos leidimo turėtojas, juridinis asmuo, prekiaujantis augalų apsaugos produktais, privalo turėti pakankamai darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ar asmenų, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, turinčių augalų apsaugos kursų baigimo ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą ir tobulinančių kvalifikaciją šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

7 straipsnis. Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių reikalavimai
Leidžiama į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, išskyrus augalų apsaugos produktus, skirtus moksliniams tyrimams.
2. Įvežant iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių augalų apsaugos produktus, būtina turėti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinis leidimas). Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinių leidimų tikrinimo tvarka nustatoma Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse.
3. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinius leidimus išduoda Tarnyba. Šių leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina Vyriausybė. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartiniai leidimai išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų tokiam leidimui gauti pateikimo dienos.
4. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinis leidimas išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims, jeigu:
1) augalų apsaugos produktų saugojimo vieta atitinka Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nurodytus reikalavimus;
2) pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinama, kad iki augalų apsaugos produktų, įvežamų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, galiojimo laiko pabaigos yra likę ne mažiau kaip vieni metai;
3) augalų apsaugos produktai yra supakuoti, suklasifikuoti ir paženklinti Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka. Ženklinimas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 547/2011 I priede nustatytus reikalavimus. Ženklinimo reikalavimai netaikomi augalų apsaugos produktams, įvežamiems iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių ir skirtiems moksliniams tyrimams.
5. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo galiojimas gali būti sustabdomas tos institucijos nustatytam protingumo kriterijus atitinkančiam terminui, bet ne ilgesniam kaip vienas mėnuo, kad pažeidimai būtų pašalinti, jeigu veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą vykdanti institucija nustato ar gauna informaciją, duomenis iš kitų kompetentingų institucijų, kad įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojai, siekdami augalų apsaugos produktus įvežti į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, reikalavimus.
6. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojui pateikus pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo galiojimas, pašalinimo įrodymo dokumentus, įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo.
7. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:
1) augalų apsaugos produktų saugojimo vietos neatitinka Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nurodytų reikalavimų ir per veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu, tiekimu rinkai, priežiūrą vykdančios institucijos nustatytą laikotarpį įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojas nepašalina nurodytų pažeidimų;
2) įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojas po įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymo per nustatytą terminą nepašalina nustatytų pažeidimų, dėl kurių įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo galiojimas buvo sustabdytas;
3) to prašo įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojas;
4) įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojas, fizinis asmuo, mirė;
5) įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojas, juridinis asmuo, buvo likviduotas.
8. Įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojai privalo:
1) laikytis Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nurodytų reikalavimų;
2) tvarkyti įvežamų į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktų apskaitą šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka;
3) įvežti augalų apsaugos produktus tik per pasienio kontrolės punktus, kuriuose yra įsteigti fitosanitarijos postai. Tais atvejais, kai augalų apsaugos produktai į Lietuvos Respubliką įvežami iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių per kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės teritoriją, įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo turėtojas privalo pateikti vienkartinį leidimą Tarnybos pareigūnui augalų apsaugos produktų krovinio paskirties vietoje prieš atliekant augalų apsaugos produktų krovinio išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūras.
9. Įgyvendinant šio straipsnio nuostatas mutatis mutandis taikomi šio įstatymo 5 straipsnio 10 dalies reikalavimai.

TREČIASIS SKIRSNIS
AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMAS, VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

8 straipsnis. Augalų apsaugos planas
1. Kad būtų tausiai naudojami augalų apsaugos produktai ir skatinamas necheminių augalų apsaugos metodų diegimas, žemės ūkio ministras, suderinęs su sveikatos apsaugos ministru ir aplinkos ministru, tvirtina augalų apsaugos planą ne trumpiau negu penkeriems metams. Patvirtintą augalų apsaugos planą Tarnyba teikia Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.
2. Pasibaigus penkerių metų laikotarpiui, augalų apsaugos planą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) privalo peržiūrėti. Tarnyba nedelsdama informuoja Europos Komisiją apie Lietuvos Respublikos augalų apsaugos plano esminius pakeitimus.
3. Parengtas augalų apsaugos plano projektas, taip pat jo pakeitimo projektai skelbiami Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje. Visuomenė ir suinteresuotos institucijos turi teisę teikti pastabas ir pasiūlymus rengiant ar keičiant augalų apsaugos planą žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Augalų apsaugos produktų naudojimas
1. Žemės ūkio ministras, suderinęs su aplinkos ministru ir sveikatos apsaugos ministru, tvirtina Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisykles. Specialiąsias žemės naudojimo sąlygas augalų apsaugos produktų saugojimo vietoms tvirtina Vyriausybė.
2. Naudodami augalų apsaugos produktus, augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, fiziniai asmenys, juridinio asmens darbuotojai, kurie nėra augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, privalo laikytis augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytų reikalavimų, kurie atitinka ir augalų apsaugos produkto registracijos liudijime nurodytus reikalavimus, taip pat gerosios augalų apsaugos praktikos taisyklių, kurias tvirtina žemės ūkio ministras, augalų apsaugos plane išdėstytų integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės principų.
3. Profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus leidžiama naudoti tik su patikrinta augalų apsaugos produktų purškimo įranga. Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisykles tvirtina žemės ūkio ministras. Augalų apsaugos produktų purškimo įranga tikrinama kas penkeri metai.

10 straipsnis. Augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas ir kvalifikacijos tobulinimas
1. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, augalų apsaugos produktų platintojai, fiziniai asmenys, augalų apsaugos produktų platintojo, juridinio asmens, darbuotojai, kurie tiesiogiai vykdo veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbantys pagal darbo sutartį, ar asmenys, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos konsultantai, išskyrus augalų apsaugos produktų operatorius, kurie apdoroja žemės sklypus antžemine augalų apsaugos produktų purškimo įranga, kurių veiklą prižiūri augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, turi išklausyti augalų apsaugos kursus. Mokymo programas tvirtina Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija, suderinusi su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija. Išklausius augalų apsaugos kursus, Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduodamas augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims reikalavimas išklausyti augalų apsaugos kursus netaikomas, jeigu jie turi dokumentą, kuris išduotas ne vėliau kaip prieš penkerius metus ir kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija. Šiems asmenims augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas išduodamas Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys privalo tobulinti kvalifikaciją Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nustatytu terminu. Kvalifikacijos tobulinimo programas tvirtina Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija, suderinusi su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija.

11 straipsnis. Reikalavimai augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams, augalų apsaugos konsultantams
1. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo:
1) laikytis Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nurodytų augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo, naudojimo reikalavimų;
2) laikytis teisės aktų, nustatančių požeminio ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų, paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų, sanitarinių apsaugos zonų teisinį režimą, taip pat įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų;
3) naudoti patikrintą augalų apsaugos produktų purškimo įrangą;
4) tobulinti kvalifikaciją šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir terminais;
5) taikyti rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produktų etiketėje;
6) tvarkyti profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitą Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nustatyta tvarka ir trejus metus saugoti įrašus, ir šiose taisyklėse nustatytais terminais teikti informaciją apie profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų naudojimą institucijoms, atsakingoms už teisės aktuose pavestų funkcijų atlikimą augalų apsaugos produktų srityje;
7) teikti statistinius duomenis apie naudojamus augalų apsaugos produktus Lietuvos statistikos departamentui, vadovaudamiesi Reglamentu (EB) Nr. 1185/2009.
2. Augalų apsaugos konsultantai privalo:
1) tobulinti kvalifikaciją šio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir terminais;
2) informuoti, konsultuoti augalų apsaugos produktų profesionaliuosius naudotojus apie augalų apsaugos produktų vežimo, saugojimo, naudojimo reikalavimus naudojant profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus;
3) informuoti, konsultuoti augalų apsaugos produktų profesionaliuosius naudotojus apie augalų apsaugos produktų poveikį, susijusį su profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų naudojimu, augalams, žmonių sveikatai ir aplinkai, taip pat taikytinas rizikos valdymo ir saugos priemones, nurodytas augalų apsaugos produkto etiketėje;
4) informuoti, konsultuoti augalų apsaugos produktų profesionaliuosius naudotojus integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės klausimais;
5) informuoti, konsultuoti apie teisės aktuose nustatytus darbo saugos, asmeninės apsaugos, aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros reikalavimus naudojant profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus.

12 straipsnis. Augalų apsaugos produktų naudojimo apribojimai
1. Draudžiama naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus mokslo, gydymo paskirties pastatų teritorijose.
2. Rekreacinės paskirties želdynų, sporto paskirties pastatų teritorijose leidžiama naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje esančios veikliosios medžiagos yra nedidelės rizikos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 5 dalyje.
3. Augalų apsaugos produktų naudojimo apribojimus saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose nustato Vyriausybė.
4. Į augalų apsaugos produktais apdorotas vietas fiziniai asmenys gali patekti tik praėjus laikotarpiui, nurodytam augalų apsaugos produkto etiketėje.
5. Augalų apsaugos produktus purkšti iš oro draudžiama, išskyrus atvejus, jeigu yra įvykdytos šios sąlygos:
1) kenksmingųjų organizmų kitais būdais neįmanoma sunaikinti ar kontroliuoti jų plitimą naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą. Purškiant augalų apsaugos produktus iš oro, poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai turi būti mažesnis negu naudojant antžeminę augalų apsaugos produktų purškimo įrangą;
2) Tarnyba įvertina konkretaus augalų apsaugos produkto, kuris Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka įregistruotas Lietuvos Respublikoje, keliamą riziką, purškiant jį iš oro, ir patvirtina, kad galima jį purkšti iš oro;
3) augalų apsaugos produktų operatorius, purškiantis augalų apsaugos produktus iš oro, turi augalų apsaugos kursų baigimo ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą;
4) fiziniai ir juridiniai asmenys turi Civilinės aviacijos administracijos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo nustatyta tvarka išduotą pažymėjimą specialiesiems aviacijos darbams atlikti ir patikrinta augalų apsaugos produktų purškimo įranga purškia augalų apsaugos produktus iš oro;
5) orlaiviuose yra sumontuota augalų apsaugos produktų purškimo įranga, kurios technologija sumažina augalų apsaugos produktų purškimo slinkį.
6. Tarnyba, įvertinusi konkretaus augalų apsaugos produkto keliamą riziką ir patvirtinusi, kad augalų apsaugos produktą galima purkšti iš oro, Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai privalo pateikti išvadą, kad:
1) augalų apsaugos produktas, purškiamas iš oro, gali paveikti kenksminguosius organizmus, kontroliuoti jų plitimą arba juos sunaikinti;
2) purškiant augalų apsaugos produktą iš oro nebus neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai;
3) augalų apsaugos produktas yra įregistruotas Lietuvos Respublikoje ir tinkamas purkšti iš oro.
7. Tarnyba, pateikdama Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai išvadą, nurodytą šio straipsnio 6 dalyje, privalo nurodyti rizikos valdymo priemones, išdėstytas augalų apsaugos produkto etiketėje.
8. Draudžiama gyvenamosiose vietovėse augalų apsaugos produktus purkšti iš oro.

13 straipsnis. Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimai
1. Vienkartinius leidimus purkšti augalų apsaugos produktus iš oro (toliau – vienkartinis leidimas) išduoda Aplinkos ministerijos įgaliota institucija. Vienkartinių leidimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina Vyriausybė. Vienkartiniai leidimai išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia vienkartiniam leidimui gauti, pateikimo dienos.
2. Vienkartinis leidimas išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims, jeigu:
1) fizinis ar juridinis asmuo atitinka sąlygą, nurodytą šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 3 punkte, ir turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad yra įvykdytos sąlygos, nurodytos šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 4, 5 punktuose;
2) fizinis ar juridinis asmuo prašyme išduoti vienkartinį leidimą įsipareigoja taikyti specialias rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produktų etiketėje, kad būtų apsaugota aplinka ir žmonių sveikata nuo neigiamo augalų apsaugos produktų poveikio;
3) Tarnyba pateikė Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai išvadą, nurodytą šio įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje.
3. Vienkartinio leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:
1) to prašo vienkartinio leidimo turėtojas;
2) išnyko šio įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nurodytos sąlygos, dėl kurių buvo išduotas vienkartinis leidimas;
3) vienkartinio leidimo turėtojas, fizinis asmuo, mirė;
4) vienkartinio leidimo turėtojas, juridinis asmuo, yra likviduotas.
4. Vienkartinio leidimo turėtojai, augalų apsaugos produktus purkšdami iš oro vienkartiniame leidime nurodytus augalus bei teritoriją, privalo laikytis Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nurodytų reikalavimų, apdoroti žemės sklypą tokiu būdu, kad išvengtų augalų apsaugos produktų dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamąsias vietoves.

14 straipsnis. Visuomenės informavimas
1. Tarnyba pagal kompetenciją informuoja visuomenę, pateikdama Tarnybos interneto svetainėje ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis informaciją dėl augalų apsaugos produktų naudojimo kylančios rizikos ir galimo augalų apsaugos produktų ūmaus ar ilgalaikio poveikio žmonių sveikatai, aplinkai, taip pat apie necheminių augalų apsaugos metodų naudojimą.
2. Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos aplinkos ministro nustatyta tvarka Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir kitomis visuomenės informavimo priemonėmis informuoja visuomenę apie miškams naudojamus augalų apsaugos produktus.
3. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras kaupia, analizuoja informaciją apie apsinuodijimų augalų apsaugos produktais atvejus, jų priežastis ir padarinius sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
4. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo informuoti visuomenę apie augalų apsaugos produktais apdorotas rekreacinės paskirties želdynų teritorijas Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklėse nustatyta tvarka.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

15 straipsnis. Veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūra
1. Fizinių ir juridinių asmenų veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, vežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą šio įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Tarnyba.
2. Tarnybos pareigūnai, pateikę tarnybinį pažymėjimą, turi teisę:
1) nekliudomi patekti į fizinių asmenų ir darbo metu į juridinių asmenų pastatus ir patalpas, žemės sklypus ir kitas teritorijas, kuriuose auginami augalai, saugomi, naudojami augalų apsaugos produktai, ir tikrinti, ar juose laikomasi augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai reikalavimų;
2) tikrinti dokumentus, kuriais patvirtinamas augalų apsaugos produktų įsigijimo teisėtumas, jų kiekis ir kokybė;
3) neatlygintinai paimti augalų apsaugos produktų ėminių šių produktų kokybei nustatyti ir teisės aktų nustatyta tvarka juos pristatyti į laboratoriją;
4) uždrausti augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą ir tiekimą rinkai, jeigu nesilaikoma šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
5) surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, įstatymų nustatyta tvarka nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

16 straipsnis. Teismo leidimų įeiti į fizinių asmenų gyvenamąsias patalpas išdavimo tvarka
1. Jeigu Tarnyba priima sprendimą atlikti patikrinimą fizinio asmens gyvenamosiose patalpose (iš jų ir nuomojamose ar naudojamose kitu pagrindu), Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikiamas prašymas dėl teismo leidimo įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas išdavimo.
2. Prašyme dėl teismo leidimo įeiti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas išdavimo turi būti nurodytas tikrinamo fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamųjų patalpų adresas, įtariamų pažeidimų pobūdis.
3. Prašymą dėl teismo leidimo įeiti į tikrinamo fizinio asmens gyvenamąsias patalpas išdavimo išnagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas ir priima motyvuotą nutartį prašymą patenkinti arba atmesti.
4. Prašymas dėl teismo leidimo įeiti į tikrinamo fizinio asmens gyvenamąsias patalpas išdavimo turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo pateikimo momento.
5. Jeigu Tarnyba nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo nutartimi atmesti prašymą, ji turi teisę per 7 kalendorines dienas nuo šios nutarties priėmimo ją apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti Tarnybos skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo nutarties ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio skundo pateikimo. Tarnybos atstovas turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą.
7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

17 straipsnis. Tarnybos kompetencija
Tarnyba:
1) registruoja augalų apsaugos produktus ir atlieka kitus Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nurodytus veiksmus;
2) koordinuoja ir užtikrina ryšius su fiziniais ir juridiniais asmenimis, pateikusiais paraišką įregistruoti augalų apsaugos produktą ir atlikti kitus Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nurodytus veiksmus, taip pat su kitomis valstybėmis narėmis, Europos Komisija ir Europos maisto saugos tarnyba;
3) kontroliuoja, kaip įgyvendinamos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos taisyklės;
4) atlieka augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo, pakuočių, ženklinimo atitikties teisės aktų nustatytiems reikalavimams patikras;
5) išduoda įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinius leidimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;
6) išduoda prekybos leidimus, įspėja apie šių leidimų galiojimo sustabdymą, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;
7) rengia įvežamų augalų apsaugos produktų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių suvestines;
8) tvirtina augalų apsaugos produktų ėminių paėmimo metodiką;
9) atlieka kitas šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

PENKTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis. Teisinė atsakomybė
1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Fiziniai ar juridiniai asmenys uždraustus tiekti rinkai ir naudoti augalų apsaugos produktus privalo savo lėšomis išimti iš apyvartos ir sunaikinti taip, kad nebūtų padaryta žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.
Lietuvos Respublikos
augalų apsaugos įstatymo
priedas

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

1. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1).
2. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL 2009 L 309, p. 71).“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.
2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies redakcija, galiosianti nuo 2020 m. sausio 1 d.:
„3. Profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus leidžiama naudoti tik su patikrinta purškimo įranga. Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos taisykles tvirtina žemės ūkio ministras. Purškimo įranga tikrinama kas treji metai.“
3. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 5 punktas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir kitos šiame įstatyme nurodytos institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ