Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų sąrašas

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2020 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-731
Vilnius

Vadovaudamasis Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“ (toliau – 17-asis verslo apskaitos standartas „Biologinis turtas“), 21 punktą, Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 6.19 papunktį ir Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 22 punktą, taip pat Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2020 metais sąrašą (toliau – Sąrašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinės kainos yra apskaičiuojamos pagal šiuos principus:

2.1. gamybos išlaidų principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, nurodytos šiuo įsakymu tvirtinamo Sąrašo 38–45, 360–372 eilutėse, normatyvines kainas;

2.2. vidutinės rinkos kainos principas taikomas apskaičiuojant biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos, išskyrus šio įsakymo

3. R e k o m e n d u o j u biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2020 metais taikyti rengiant projektus gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos pirminio pripažinimo metu, jos suvartojimui, likučiams ir nebaigtai gamybai įkainoti, bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ajame verslo apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

Žemės ūkio ministras                                                Andrius Palionis


Priedas

BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2020 METAIS SĄRAŠO ištrauka

2.15. Bitės
306 Bičių šeimos iš gamybinio ar mėgėjų bityno (be avilio) vnt. 60,00–100,00 Eur.

307 Bičių motinos:
a) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos izoliaciniame punkte grynarasės, pirmus metus tikrintos vnt. 80,00–120,00 Eur.
b) grynarasės dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos izoliaciniame punkte vnt. 60,00–100,00 Eur.
c) iš grynarasių bičių šeimų išaugintos ir laisvai susiporavusios su nežinomų šeimų tranais vnt. 15,00–18,00 Eur.
d) neapvaisintos, išaugintos iš grynarasės tėvų neapvaisintos bičių motinos šeimos vnt. 5,00–7,00 Eur.
e) neįvertintų / nežinomų tėvų neapvaisintos vnt. 2,50–3,00 Eur.

308 Bičių spiečius kg 20,00–35,00 Eur.

325 Medus kg 2,00–9,00 Eur.
326 Bičių vaškas kg 7,00–12,00 Eur.
327 Žiedadulkės (bičių surinktos) kg 15,00–25,00Eur.
328 Bičių duona kg 15,00–30,00 Eur.
329 Bičių pikis kg 35,00–70,00 Eur.
330 Bičių pienelis g 2,00–3,00 Eur.

 

 Kiti svarbūs dokumentai

1. Įsakymas VAS-25 2013-12-10 Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto "Biologinis turtas" tvirtinimo(Audito ir apskaitos tarnyba (iki 2015-12-31))
2. Įsakymas 3D-491 2006-12-18 Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)
3. Įsakymas 3D-266 2005-05-11 Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)
4. Nutarimas 1706 2003-12-31 Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo(Lietuvos Respublikos Vyriausybė)