Parama už papildomą bičių maitinimą. Įgyvendinimo taisyklės

                                                                                                        Grįžti į parama bitininkams

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-357 ,,DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 2018 m. birželio 8 d. Nr. 3D-375
Vilnius

 P a k e i č i u Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“:
 

1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
,,4.1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius, per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jie privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;“.
 

2. Pakeičiu 4.2. papunktį ir jį išdėstau taip:
,,4.2. yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai;“.
 

3. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
,,18. Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės administracijos darbuotojui turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.“
 

4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
,,19. Savivaldybės administracijos darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis pataiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (toliau – BIS) ir išspausdina 2 paramos paraiškos (1 priedas) egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar sertifikavimo institucija yra išdavusi sertifikatą ir ar pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentai.“
 

5. Pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
,,21.1. sutikrina paramos paraiškos duomenis su Ūkinių gyvūnų registro informacija (ar sutampa laikomų bičių šeimų skaičius, valdos kodas. Jei nesutampa paramos paraiškoje nurodytas ir Ūkinių gyvūnų registre paraiškos pateikimo dieną esamas laikomų bičių šeimų skaičius, parama bus skiriama už mažesnį bičių šeimų skaičių) ir su Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis (ar pareiškėjas paramos skaičiavimo metu registruotas kaip valdos valdytojas ar partneris. Jeigu pareiškėjas nėra registruotas kaip valdos valdytojas ar partneris, jam parama negali būti skirta);“.
 

6. Papildau 21.3 papunkčiu:
,,21.3. informacija apie paramos gavėjus, kurie kreipėsi per savivaldybes į ŽŪIKVC su prašymais, kad ne dėl jų kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (trečiosios šalies klaidingų veiksmų (ar neveikimo), techninių klaidų pildant paramos paraiškas ir pan.) nebuvo skirta parama papildomam bičių maitinimui, ne vėliau kaip iki kitų metų (už einamųjų metų išmoką) sausio 31 d. papildomai įtraukia į Agentūrai rengiamas suvestines, kurias elektroninėmis ryšio priemonėmis perduoda Agentūrai. Paramos gavėjai prašymus gali teikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.“
 

7. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 
Žemės ūkio ministras                                                               Giedrius Surplys

  Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą nepakeistos taisyklės