Parama už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius. Paramos taisyklės

                                                                                   Grįžti į parama bitininkams 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. kovo 15 d. Nr. 3D-170
Vilnius

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

4. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.1. pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ, DGP) nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos (skaitytinai). Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre įregistravusiems bičių šeimas, pievas, privalu nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos (skaitytinai);“

Žemės ūkio ministras                  Bronius Markauskas

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykliės

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykliių pakeitimas atskirai

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Susijusi informacija)