Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais. Įgyvendinimo taisyklės

                                                                            Grįžti į parama bitininkams

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-701 ,,DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-888
5. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama)


  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-701 ,,DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 9 d. Nr. 3D-847
Vilnius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-701 „DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. 3D-834
Vilnius

L. e. žemės ūkio ministro pareigas Andrius Palionis

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-701
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.2, 12.4, 12.6 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“, 21 punktą,
t v i r t i n u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

Žemės ūkio ministras  Andrius Palionis