Dalyvavimas maisto kokybės schemose. Paramos galimybės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu

                                                                                             Grįžti į parama bitininkams

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS“


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ (toliau – Priemonė).
Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 332 925 Eur paramos lėšų. KPP Priemonės paraiškų atrankos kriterijai:
1. Pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte:
1.1. iki 8 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 50 balų,
1.2. didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų.
2. Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
3. Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje https://www.litfood.lt nurodytas ir patvirtintas mokymų programas, susijusias su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP kokybės  sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas tai patvirtinantis rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas) – suteikiama 20 balų.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiškai neskirta privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama.

KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. (2021 m. paraiškoms galioja 2021 kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-172 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti pakeitimai ir patvirtinta paraiškos forma.)


Aktualios dokumentų formos pagal KPP Priemonę skelbiamos Žemės ūkio ministerijos ir NMA svetainėse (zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti registruotu paštu. Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu, arba dokumentų nuorašai ir išrašai, patvirtinti notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Paraiška ir prašomi dokumentai taip pat gali būti pateikti per kurjerį. Per kurjerį pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštyje nurodytą dieną. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos 2 paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.
Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą. Taip pat paramos paraiška ir prašomi dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, gali būti teikiami siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt, bei kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su paramos paraiška pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima palikti paramos paraišką, mokėjimo prašymą tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Iš „Paraiškų dėžučių“ paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per vieną darbo dieną informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo NMA galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš NMA informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su NMA, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos dviem darbo dienomis trumpiau, nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo
pabaiga.

NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritorinių paramos administravimo skyrių adresai:

Alytaus skyrius
Tvirtovės g. 1 / Naujoji g. 2, 62116 Alytus
(8 315) 76 192


Kauno skyrius
K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
(8 37) 308 569


Klaipėdos skyrius
Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda
(8 46) 421 436


Marijampolės skyrius
Gamyklų g. 1, 68108 Marijampolė
(8 343) 97 959


Panevėžio skyrius
Katedros g. 3, 36230 Panevėžys
(8 45) 512 160


Šiaulių skyrius
Dvaro g. 78, 76298 Šiauliai
(8 41) 596 120


Tauragės skyrius
Prezidento g. 7, 72253 Tauragė
(8 446) 20 131


Telšių skyrius
Pramonės g. 5, 87101 Telšiai
(8 444) 75 708


Utenos skyrius
J. Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena
(8 389) 64 091


Vilniaus skyrius
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
(8 5) 264 9356


* darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.


Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti NMA klausimų dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų:
- telefonu: (8 5) 252 6999, 1841;
- faksu: (8 5) 252 6945;
- elektroniniu paštu info@nma.lt;
- paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.