Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2021-04-23

Ūkininkai ir mažos įmonės vėl galės gauti išimtinę laikinąją valstybės paramą

Nuo COVID-19 krizės ypač nukentėję ūkininkai (tame tarpe ir bitininkai), labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios pernai negavo išimtinės valstybės laikinosios paramos, šiemet galės ją gauti. Planuojama, kad paraiškos bus renkamos nuo balandžio 28 d. iki gegužės 14 d.
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ skirta teikti skubią laikinąją pagalbą labiausiai nuo krizės nukentėjusiems ūkininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims) ir mažoms įmonėms, neatsižvelgiant į jų teisinę formą. Taip pat – fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravusiems individualią veiklą.
Žemės ūkio ministrui pakeitus priemonės įgyvendinimo 2021 metais taisykles, šiemet į paramą galės pretenduoti dar daugiau pareiškėjų: maisto gamintojai, negavę paramos pagal šią priemonę; specializuoti daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkiai, bitinikystės ūkiai; ūkiai, gaunantys pajamų iš gyvulininkystės.

Bitininkams norintiems gauti paramą reikalavimai išdėstyti 2021-04-21 dieną pakeistose taisyklėse :

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „IŠIMTINĖ LAIKINA PARAMA ŪKININKAMS IR MVĮ, KURIUOS YPAČ PAVEIKĖ COVID-19 KRIZĖ (39B STRAIPSNIS)“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

<……>
10.4. kai paraišką teikiantis žemės ūkio veiklos subjektas yra fizinis asmuo, pareiškėjas turi būti:
10.4.1. iki 2020 m. kovo 16 d.:
10.4.1.1. savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Nutarimo nustatyta tvarka ir savo vardu įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkio registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
10.4.1.2. įtrauktas bent į vieną iš Taisyklių 38 punkte nurodytų sąrašų ar registrų;
10.4.2. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2020 metus arba turėti ne mažiau kaip vieną vidutinį metinį sutartinį gyvūną, apskaičiuotą Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka, per laikotarpį nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2020 m. vasario 29 d. pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis;

<……>

12. Suteikiamos paramos dydis yra:
12.1. žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;
12.2. žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui (partnerių skaičius skaičiuojamas pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininko ūkio registrų paskutinio atnaujinimo duomenis, bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 17 d.; vertinant samdomų darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;
12.3. juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą, – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui. Kai su fiziniu asmeniu pagal juridinio asmens teisinę formą darbo sutartis negali būti sudaryta, fizinis asmuo gali būti prilyginamas šio juridinio asmens samdomam darbuotojui tada, kai tas pats fizinis asmuo yra individualios įmonės vadovas ir savininkas.
12.4. fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą – 1 800 Eur dydžio išmoka;
12.5. žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam arba juridiniam asmeniui užsiimančiam SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurio pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu žemės ūkio valdoje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui (partnerių skaičius skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininko ūkio registrų paskutinio atnaujinimo duomenis, bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 17 d.; vertinant samdomų darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui;
12.6. žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės veiklos, taikomas paramos dydis atsižvelgiant į produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (toliau – VED) grupę pagal žemės ūkio valdoje registruotų ūkinių gyvūnų skaičių išreikštą sutartiniais gyvūnais (toliau – SG). Paramos dydis apskaičiuojamas Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka:
12.6.1. kai žemės ūkio valdos VED grupė nuo 0 iki 8 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 121 Eur;
12.6.2. kai žemės ūkio valdos VED grupė nuo 8 001 iki 25 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 67 Eur;
12.6.3. kai žemes ūkio valdos VED grupė nuo 25 001 iki 100 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 38 Eur;

12.6.4. apskaičiuota paramos suma mažinama gautos valstybės pagalbos dėl COVID suma, o tuo atveju, kai gauta valstybės pagalbos dėl COVID yra lygi ar viršija 7 000 Eur sumą, parama neskiriama. Atitiktis šiam kriterijui įvertinama iki paramos išmokėjimo Agentūros nustatyta tvarka;
12.7. jeigu pareiškėjas laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. kovo 31 d. yra gavęs išmoką ar subsidiją pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį, 12.1–12.5 papunkčiuose nurodyta išmokos suma mažinama pagal Įstatymą gautos išmokos ar subsidijos suma. Tuo atveju, kai gauta pagal Įstatymą išmokos ar subsidijos suma yra lygi ar viršija 12.1–12.5 papunkčiuose nurodytą išmokos sumą, išmoka neskiriama.
13. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką pagal šią priemonę, o pareiškėjams, anksčiau gavusiems paramą pagal šią priemonę arba jei pareiškėjams apskaičiuota paramos suma nesiekia 200 Eur, parama neskiriama.

<……>

38. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iki 2020 m. spalio 19 d. Lietuvos savivaldybių administracijoms pateikia 2020 m. kovo 16 d. viešai skelbiamų maisto tvarkymo veiklai leidimus turinčių pareiškėjų sąrašus bei prireikus teikia su šiuose sąrašuose esančiais duomenimis susijusias konsultacijas savivaldybėms:
38.1. Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus) – https://vmvt.lt/opendata/mtsr/;
38.2.Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras – http://vetlt1.vet.lt/vepras/;
38.3. Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys;
38.4. Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys/registruoti-subjektai-vykdantys-daigu-daiginima-ir-seklu-skirtu-daiginimui-gamyba-arba-prekyba.


Šiemet taikoma ta pati skaičiavimo metodika ir toks pats paramos dydis, kaip ir pareiškėjams, teikusiems paraiškas 2020 m. Didžiausia paramos suma negalės viršyti 7 tūkst. Eur vienam žemės ūkio subjektui ir 18 tūkst. Eur MVĮ.
Parama maisto gamintojams ir daržininkystės, uogininkystės, bitininkystės, sodininkystės sektoriams apskaičiuojama pagal darbuotojų skaičių. Šiems pareiškėjams paramos suma bus mažinama gautos subsidijos pagal Užimtumo įstatymą suma. Ūkiams, gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės, parama bus apskaičiuojama atsižvelgiant į ūkio veiklos ekonominį dydį, pagal ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų skaičių, išreikštą sąlyginiais gyvuliais. Gyvulininkystės ūkiams paramos suma bus mažinama gautos valstybės pagalbos dėl COVID-19 suma.
Paraiškos bus priimamos savivaldybėse. Parama turės būti išmokėta ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 31 d. Svarbu tai, kad ją galės gauti iki š. m. birželio 30 d. patvirtintos paramos paraiškos.

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „IŠIMTINĖ LAIKINA PARAMA ŪKININKAMS IR MVĮ, KURIUOS YPAČ PAVEIKĖ COVID-19 KRIZĖ (39B STRAIPSNIS)“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Lietuvos bitininkų sąjungos informacija.