Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2021-03-27

Lietuvos bitininkų sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas 2021

 

2021 m. kovo 20 d. įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Dėl sudėtingos Covid-19 situacijos šalyje susirinkimas pirmą kartą buvo rengiamas nuotoliniu būdu. Susirinkimą profesionaliai suorganizavo Vilniaus bitininkų susivienijimo atstovai: Vilma Stankutė (pirmininkė) ir Saulius Šimkonis, o Lietuvos bitininkų sąjungos nariai, nors ir esant nepatogumams dėl organizuojamo susirinkimo formato, gausiai susirinko. Lietuvos bitininkų sąjunga daug metų taikė praktiką, kai į visuotinį ataskaitinį susirinkimą būdavo kviečiami ne tik bitininkų draugijų pirmininkai, bet ir aktyvūs šių draugijų valdybos bei paprasti nariai. Tačiau šiais metais, vykdant susirinkimą nuotoliniu būdu, buvo nuspręsta susirinkimą daryti taip, kad jame dalyvautų tik balsavimo teisę turintys Lietuvos bitininkų sąjungos nariai. Buvo pakviestas dalyvauti tik vienas svečias, t. y. europarlamentaras Juozas Olekas. Dalyvių skaičius apribotas dėl to, kad būtų įmanoma moderuoti susirinkimą bei balsavimo metu suskaičiuoti balsus, identifikuoti balsą atiduodančius atstovus. Šiais metais dėl to buvo nutarta viešai pateikti šio susirinkimo išsamų aprašymą su susirinkimo protokolu, o kitais metais, jei pandeminė situacija leis, į susirinkimą ir vėl bus kviečiami visi besidomintys, arba bus ieškoma kitų sprendimų, kaip padaryti šį susirinkimą labiau pasiekiamą.

Susirinkime skirtingu laikotarpiu (dalyvių skaičius buvo nuolat stebimas bei kiekvieno balsavimo metu fiksuojamas) dalyvavo nuo 44 iki 47 Lietuvos bitininkų sąjungos narių (iš 58 balsavimo teisę turinčią narių), tad susirinkimo pradžioje patvirtinta, jog kvorumas yra.
Susirinkimo pradžioje buvo išrinktas susirinkimo pirmininkas – ilgametę patirtį šioje pozicijoje turintis K. Spetyla, susirinkimo sekretorė – Vilma Stankutė, moderatorius – Saulius Šimkonis.

Prasidėjus susitikimui Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius pasveikino taip gausiai susirinkus į 2021 m. LBS rengiamą ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, pastebėjo, jog dėl Covid-19 situacijos tenka koreguoti planus bei rinktis alternatyvius susirinkimo rengimo būdus. Tylos minute buvo pagerbti anapilin išėję bičiuliai: ilgametis valdybos narys Jonas Balžekas (jaunesnysis) ir kiti. Prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius įžanginę kalbą pabaigė linkėdamas sklandaus ir darbingo susirinkimo.

Pagal numatytą susirinkimo dienotvarkę LBS prezidentas prof. habil. dr. Skirkevičius pristatė 2020 m. veiklos ataskaitą. Ataskaita pristatyta nuotoliniu būdu, tačiau, kaip ir kasmet, buvo atspausdintas specialus leidinys kiekvienai LBS narei draugijai. Leidinys, kuriame išsamiai pristatoma visa 2020 m. vykdyta asociacijos veikla (56 psl.), bus perduotas narių draugijų atstovams per artimiausią susitikimą. Nurodoma, jog pagal ataskaitoje pateiktą informaciją 2020 m. darbo planas, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 4 d. įvykusio LBS narių ataskaitinio susirinkimo metu, įvykdytas.
Ataskaitoje pateikta informacija, kad per ataskaitinį 2020 m. laikotarpį buvo:
1. LBS visuotinis susirinkimas elektroninių laiškų būdu dėl iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos gauto Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020-2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projekto 2021 m.
2. 3 LBS Valdybos elektroniniais laiškais posėdžiai, kuriuose apsvarstyta:
2.1. Reikalavimai veisliniams bitynams ir bičių platintojams.
2.2. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020-2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių pakeitimai 2021 m.
2.3. Lietuvos bitininkų sąjungos dalyvavimas EFSA rengiamoje apklausoje dėl bitininkavimo praktikų ES.
3. Nagrinėti laiškai iš bitininkų, bitininkų draugijų, valstybinių institucijų, įvairių organizacijų užsienyje ir parašyti atsakymai LBS vardu.
Pastebėta ir pabrėžta, jog, įgyvendinant Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 m. programą, 2020 metais buvo pateikta 719 paraiškų paramai, jose prašoma paramos suma – 595 177 €. Pirmą kartą per pastaruosius metus buvo prašoma paramos mažiau, nei leido galimybės, liko nepanaudota 513 242 €, arba 52,70 proc. Pagrindinės tai lėmusios priežastys: Covid-19 sukeltos problemos, nepilnas Žemės ūkio ministerijos įsiklausymas į bitininkų siūlymus dėl paramos taisyklių pakeitimų, vangus dalies bitininkų mokėjimo prašymų teikimas.
Taip pat pateikta analizė, kaip pasikeitė ES finansinė parama Lietuvos bitininkams. Pasidžiaugta, kad nuo 2004 iki 2020 m. ji padidėjo nuo 200 000 iki 1 500 000 € per metus (neįtraukiant pagal Kaimo rėmimo programos priemones gaunamų lėšų).
Informuota, jog prekinio ženklo „LBS nario medus“ programoje šiuo metu dalyvauja bitininkai iš 11 bitininkų draugijų, išduotų lipdukų (etikečių) skaičius artėja prie 22 500 vnt.
Baigdamas pristatinėti ataskaitą, prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius padėkojo už darbą viceprezidentams, valdybos nariams, revizijos komisijai, buhalterei. Taip pat didelė padėka bitininkų draugijų pirmininkams ir kitiems LBS nariams už nenuilstamą triūsą, Bitininkų sąjungos populiarinimą.
Visuotinis narių susirinkimas pritarė pateiktai veiklos ataskaitai.

Revizijos pirmininkas A. Rutkauskas pristatė revizijos ataskaitą (revizijos komandos nariai: D. Abrutis, G. Bauža). Revizijos komisija nustatė, kad iš biudžeto gautos lėšos panaudotos pagal sąmatoje numatytą tikslinę paskirtį, buhalterinė apskaita vykdoma laikantis apskaitos standartų ir reikalavimų. Gautos piniginės lėšos užpajamuojamos ir panaudojamos patvirtintais buhalterinės apskaitos dokumentais pagal tikslinę paskirtį laikantis Lietuvos bitininkų sąjungos patvirtintos sąmatos.
Visuotinis narių susirinkimas pritarė pateiktai revizijos ataskaitai.

Toliau vyko LBS prezidento rinkimai. Dabartinis prezidentas prof. habil. dr. A. Skirkevičius kalbėjo, kad, kaip jau buvo informavęs bičiulius laišku, yra apsisprendęs toliau į šį postą nekandidatuoti. Kolegos bitininkai gražiais žodžiais palinkėjo geros sveikatos, padėkojo už ilgus metus ir nuveiktus didžiulius darbus būnant LBS prezidentu, priminė, jog toli nuo bitininkystės nepabėgtų, patartų ir pakonsultuotų bičiulius, kurie tęs jo darbą.
Pirmąją kandidatūrą iškėlė Anykščių bitininkų draugija – pasiūlė savo draugijos narį, ilgametį bitininką Sigitą Ūselį. Šią kandidatūrą taip pat palaikė kitų draugijų atstovai. S. Ūselis patvirtino, jog sutinka tapti kandidatu į LBS prezidento postą. Daugiau kandidatų nebuvo iškelta. Elektrėnų bitininkų draugijos „Bitinai“ pirmininkas A. Adžgauskas pasiteiravo Šiaulių bitininkų draugijos „Spiečius“ pirmininko R. Šemeklio, ar viešumoje girdėtas bitininkas Arvydas Mockevičius, savo rinkiminę programą pristatinėjęs draugijų pirmininkams, nėra keliamas kaip kandidatas į LBS prezidentus. R. Šemeklis patvirtino kiek anksčiau paviešintą informaciją, jog įvertinęs savo galimybes A. Mockevičius prašė jo kandidatūros nekelti.
Kandidatas į LBS prezidentus S. Ūselis pristatė savo viziją dėl LBS krypčių. Numatomos kryptys: bitininkystės interesų gynimas, bičių produktų marketingo gerinimas ir bitininkų kvalifikacijos kėlimas. Išrinkus į prezidentus kandidatas planuotų įgyvendinti veiklos vykdymo strategiją, kai LBS valdyba būtų atsakinga už strateginius sprendimus, valdybos sudarytos komisijos dirbtų konkrečiomis temomis, o bitininkų draugijos įgyvendintų mokymus bei spręstų konkrečias bitininkystės problemas vietoje. Kandidatūrai buvo pritarta vienbalsiai. Naujai išrinktas prezidentas susirinkimo nariams padėkojo už pasitikėjimą bei kvietė visus bitininkus ir toliau bendrauti, dirbti visų bitininkų labui. Taip pat akcentavo, jog sėkmingas LBS valdymo organų darbas priklauso nuo stiprios komandos.

Toliau vyko rinkimai į 2 viceprezidentų ir 10 valdybos narių postus. S. Ūselis pasinaudodamas proga įvardino, kad kaip prezidentas jis turi savo kandidatus į viceprezidentų, valdybos ir revizijos komisijos vietas, kadangi su šiais žmonėmis dirbo, juos vertina kaip profesionalius bičiulius bei mato tolimesnį darbą su jais.
Kandidatai bei jų numatoma veikla LBS valdyboje
Viceprezidentai:
doc. dr. Amšiejus Algirdas – bitininkystės ir drauge LBS įvaizdžio formavimas visuomenėje, strateginių klausimų sprendimas.
Vilma Stankutė – tiesioginio ir nuolatinio ryšio su draugijomis palaikymas, veiklos administravimas, ryšys su Apiterapeutų asociacija.
Valdybos nariai:
Arbutavičius Vaidas – LBS informacinė sklaida, viešieji ryšiai.
Budreckienė Birutė – LBS organizaciniai reikalai, pagalba draugijoms įgyvendinant projektus.
Galvonas Laimonas – ekologinės bitininkystės bei bičių produktų marketingo klausimų sprendimas.
Juodvalkis Jonas – žurnalo „Lietuvos bitininkas“ leidimas, organizaciniai LBS klausimai.
Olekas Juozas – LBS narių bei visos šalies bitininkų interesų gynimas valstybinėse institucijose.
Paliutis Antanas – bičių sveikatingumo klausimų sprendimas.
Šemeklis Remigijus – veislininkystės ir bičių produktų marketingo klausimų sprendimas.
Tamašauskienė Diana – veislininkystės klausimų sprendimas.
Ūsas Kęstutis – teisinių klausimų ir bičių produktų marketingo sprendimas.
Vaičiūnas Tautvydas – profesionalios bitininkystės klausimų sprendimas, ryšiai su užsienio organizacijomis.
Atsakingos pareigos dar bus šiek tiek koreguojamos, atsižvelgiant į asmenų stipriąsias puses ir savybes.

Taip pat S. Ūselis norėjo paminėti bičiulius, kurių veiklą labai vertina:
Roma Mačienė – dėl edukacinio ir švietimo darbo. Tai bičiulė, kuri daugiausiai dėmesio skiria darbui su jaunaisiais bitininkais.
Meilutė Mociškytė – dėl daugybės metų, paskirtų bitininkų švietimui, jų veiklos ir darbo organizavimui.
Augustas Latakas – dėl ypač didelės bitininkystės veiklos Žemaitijoje vystymo ir puoselėjimo.
Arūnas Adžgauskas – dėl didelio noro ir įdedamų pastangų išnagrinėti įvairius klausimus labai kvalifikuotai, potencialo daug nuveikti bitininkų labui.
Gediminas Olsevičius – dėl didelio verslumo, kuris paskatino visos Lietuvos bitininkystės sektoriaus modernizaciją, dėl nuolat dedamų pastangų pristatyti bitininkystės naujoves Lietuvos bitininkams.

Atskirai buvo paminėti ir jaunesnės kartos bičiuliai, kurie jau dabar įdeda daug darbo: kuria vaizdo ir garso reportažus bitininkystės temomis, rašo išsamius ir įdomius straipsnius interneto portaluose, naudoja naujas technologijas bičiulių tarpusavio bendravimui ir informacijos sklaidai, padeda bičiuliams ir bitininkystės sektoriui Lietuvoje. Tai Vytautas Gaidelis, Ignas Šiugždinis, Arvydas Mockevičius, Saulius Šimkonis. S. Ūselis išreiškė norą juos įtraukti ir toliau kviesti dirbti šia linkme.

Pabaigoje S. Ūselis padėkojo ir visiems kitiems LBS nariams, bitininkams, aktyviai prisidedantiems prie Lietuvos bitininkystės situacijos gerinimo, pakvietė visus noriai jungtis prie ateityje planuojamų kurti LBS darbo komisijų, reikšti savo nuomonę, prisidėti kitais darbais.

Po S. Ūselio pristatymo vyko diskusija dėl siūlomų valdybos narių, LBS nariai išreiškė savo nuomones, pastebėjimus bei buvo nuspręsta balsuoti. Viceprezidentai buvo išrinkti vienbalsiai, o valdybos narius dauguma sutarė rinkti visu sąrašu ir šis S. Ūselio pateiktas sąrašas buvo patvirtintas (3 bičiuliai balsavo prieš, 2 susilaikė).
Revizijos komisijai buvo pasiūlytos trys kandidatūros – bitininkai, kurie šį darbą daug metų atliko profesionaliai, jais pasitikima. Tad S. Ūselis pasiūlė šias kandidatūras: Alfonsą Rutkauską (pirmininku), Donatą Abrutį, Gediminą Baužą. Draugijų atstovai kėlė ir kitas kandidatūras, tačiau iškelti kandidatai savo kandidatūras atsiėmė. Taigi, išrinkta pirminė pasiūlyta revizijos komisija: A. Rutkauskas, D. Abrutis, G. Bauža.

Pabaigus spręsti darbotvarkės klausimus susirinkimo pirmininkas K. Spetyla padėkojo susirinkusiems LBS nariams už darbą bei perdavė tarti žodį naujai išrinktam prezidentui S. Ūseliui.
S. Ūselis dar kartą padėkojo už asmeninį pasitikėjimą jį išrenkant prezidentu ir taip pat palaikant bei išrenkant jo pasirinktos sudėties valdybą, revizijos komisiją. Išreiškė viltį, kad visi, nesvarbu kaip balsavo, dirbs kartu, spręs bendrus bitininkystės klausimus. Labai pasidžiaugė, kad LBS visuotinis narių susirinkimas nuotoliniu būdu vyko pirmą kartą, tikriausiai dauguma narių tokiame nuotoliniame susirinkime dalyvavo pirmą kartą, tačiau viskas įvyko sklandžiai ir be techninių problemų. Taip pat užsiminė, kad, kai tik leis situacija dėl Covid-19, būtinai reikės suorganizuoti narių susirinkimą gyvai ir tinkamai atsisveikinti su prof. habil. dr. A. Skirkevičiumi, K. Spetyla ir kitais nueinančiais valdymo organų nariais, perduoti regalijas, atlikti pirminius darbus (LBS numatomų planų ir atliktų darbų didesnis viešinimas, artimesnio ryšio užmezgimas su draugijomis ir įsiklausymas į bitininkų nuomonę, pataisyti įstatuose rastas klaidas, pristatyti komisijas, pritraukti bičiulius aktyvesniam bendram darbui).
Susirinkimą užbaigė A. Skirkevičiaus sveikinimo žodis naujai išrinktam prezidentui, viceprezidentams, valdybos nariams, revizijos komisijai, palinkėta visokeriopos sėkmės naujame Lietuvos bitininkų sąjungos raidos etape!

 

2021 metais išrinkta LBS

Prezidentas: Sigitas Uselis

Viceprezidentai:
doc. dr. Amšiejus Algirdas
Vilma Stankutė

Valdybos nariai:
Arbutavičius Vaidas
Budreckienė Birutė
Galvonas Laimonas
Juodvalkis Jonas
Olekas Juozas
Paliutis Antanas
Šemeklis Remigijus
Tamašauskienė Diana
Ūsas Kęstutis
Vaičiūnas Tautvydas