Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2020-12-31

Papildomi patikslinimai 2021 metais paramai gauti taisyklėse

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-701 ,,DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-888
Vilnius

P a k e i č i u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgy-vendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:
,,53. Užpildyta paramos paraiška pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones (3 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (4 priedas), šių Taisyklių nustatyta tvarka teikiama Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui asmeniškai arba pareiškėjo įgalioto asmens (karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos mokėjimo prašymai ir prašomi dokumentai papildomai gali būti pateikti pasinaudojant Agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“) registruotu laišku, teikiama per pašto kurjerį Agentūros interneto svetainėje nurodytais adresais arba paramos paraiška, pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, siunčiama kvietime nurodytais elektroninio pašto adresais (pvz., Agentūros Kauno teritoriniam paramos skyriui el. p. dokumentai.kaunas@nma.lt). Dėl svarbios priežasties pavėluotos paramos paraiškos teikiamos tokia pat tvarka.“

2. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:
,,54. Siunčiant paramos paraišką registruotu laišku arba teikiant per pašto kurjerį, arba pasinaudojant „paraiškų dėžutėmis“, arba paramos paraišką, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, siunčiant kvietime nurodytais elektroninio pašto adresais (pvz., Agentūros Kauno teritoriniam paramos skyriui el. p. dokumentai.kaunas@nma.lt), reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro teisės aktų nustatyta tvarka. Jei paramos paraiška teikiama asmeniškai ar pareiškėjo įgalioto asmens, pateikiami reikalingų dokumentų originalai ar reikalingų dokumentų kopijos (kopijas patvirtina Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai arba patys pareiškėjai savo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaras teisės aktų nustatyta tvarka). Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai paramos paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus išsiunčia / perduoda Agentūros centriniam padaliniui.“

3. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:
,,81. Užpildytos avanso mokėjimo (10 priedas) ir (arba) mokėjimo prašymų formos (11 priedas) kartu su išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais bei kitais Taisyklių 82 punkte numatytais reikiamais dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams asmeniškai arba paramos gavėjo įgalioto asmens (karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos mokėjimo prašymai ir prašomi dokumentai papildomai gali būti pateikti pasinaudojant agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“) siunčiamos registruotu laišku, teikiamos per pašto kurjerį Agentūros interneto svetainėje nurodytais adresais arba mokėjimo prašymas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, siunčiamas kvietime nurodytais elektroninio pašto adresais (pvz., Agentūros Kauno teritoriniam paramos skyriui el. p. dokumentai.kaunas@nma.lt). Dėl svarbios priežasties pavėluotos paramos paraiškos teikiamos tokia pat tvarka.“

4. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:
,,82. Teikiant mokėjimo prašymą asmeniškai arba paramos gavėjo įgaliotam asmeniui (karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos mokėjimo prašymai ir prašomi dokumentai papildomai gali būti pateikti pasinaudojant Agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“), siunčiant registruotu laišku, teikiant per pašto kurjerį arba mokėjimo prašymą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, siunčiant kvietime nurodytais elektroninio pašto adresais (pvz., Agentūros Kauno teritoriniam paramos skyriui el. p. dokumentai.kaunas@nma.lt), būtina pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas kopijas (kopijas patvirtina Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai arba patys pareiškėjai savo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaras teisės aktų nustatyta tvarka). Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai mokėjimo prašymus ir dokumentus ar jų kopijas išsiunčia / perduoda Agentūros centriniam padaliniui.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 90 punktą.

5. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-701 ,,DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 9 d. Nr. 3D-847
Vilnius

P a k e i č i u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgy-vendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, ir 18.8 papunktį išdėstau taip:
,,18.8. pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 bičių šeimų (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paramos paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą įregistravę valdytojai.“


L. e. žemės ūkio ministro pareigas Andrius Palionis