Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ vartojimo taisyklės

                                                                     Grįžti į LBS nario medus

                                                                             Patvirtintos Lietuvos bitininkų sąjungos
                                                                             valdybos posėdyje 2018 12 05

 I. Prekinio ženklo statusas

1. LBS prekinis ženklas

1. Lietuvos bitininkų sąjunga (toliau LBS) atkurta 1989 m., visų regionų draugijų ar kitokių organizacijų (virš 90 proc.) asociacija, kurios tikslas koordinuoti jų veiklą, kelti bitininkų kvalifikaciją, atstovauti Lietuvos bitininkų interesus valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose. LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų nariais yra bitininkai mėgėjai ir bitininkai profesionalai. LBS turi prekinį ženklą „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ (toliau LBSNM).
2. LBS prekinio ženklo LBSNM paskirtis yra atskirti LBS priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos nario bityne gaminamą medų nuo kitų gamintojų. Tai turėtų sumažinti pasitaikančius Lietuvos medaus rinkoje nesusipratimus ir galimybes diskriminuoti LBS priklausančių bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų narius, pagerinti medaus trumpoms tiekimo grandinėms sąlygas, bitininkystės sektoriaus apsaugą ir medaus gamintojų atsekamumą, padidinti jų galimybes sąžiningai konkurencijai laisvoje rinkoje, skatinti medaus kokybės gerinimą ir efektyviau apsaugoti medaus vartotojų teises.
3. Ženklo LBSNM nuosavybės teise priklauso LBS. Ji turi išimtines Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nurodytas teises naudoti prekės ženklą, jo žodinius, grafinius, kombinuotus elementus ir imtis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytų teisinės gynybos priemonių prieš asmenis, kurie neteisėtai ir nesilaikydami šių taisyklių (toliau Taisyklių) reikalavimų nau-doja LBS priklausantį prekės ženklą (jo elementus). Visus klausimus, susijusius su ženklo naudojimo sąlygomis, jų keitimu ir tvarka, sprendžia LBS.
4. LBSNM ženklu pažymėtas medus nėra LBS turtas ir už jį ji neatsako. Ženklas LBSNM tik parodo, kad juo pažymėtas teikiamas rinkai medus yra pagamintas LBS priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos bitininko bityne ir šio medaus kilmę bei kokybę patvirtina atlikti nepriklausomo eksperto laboratoriniai tyrimai, atsižvelgiant į LBS sugriežtintus medaus tikrumui ir kokybei nurodytus šiose taisyklėse reikalavimus.

2. LBSNM ženklo naudojimas

5. LBSNM ženklu gali būti žymimas tik tikras ir pagamintas LBS narių bitynuose, tenkinantis Taisyklių 4 punkto reikalavimus medus. Šiuo tikslu, esant reikalui, LBS gali parengti minimalius reikalavimus.
6. LBSNM ženklas bitininkui nėra privalomas. Jį bitininkas pasirenka tuomet, kai nori patvirtinti, kad jo teikiamo medaus tikrumas, kilmė ir kokybė įvertinta nešališkos ekspertizės ir pagal objektyvius kriterijus. LBSNM ženklo lipduką sudaro pats ženklas ir su juo sujungta iki 2 cm. pločio ir 5 cm. ilgio juostelė. Lipduko dalis su ženklu klijuojama ant stiklainio dangtelio, o jo juostelė ant stiklainio šono kaip garantija, kad po to kai buvo užklijuotas prekinis ženklas stiklainis nebuvo kieno nors atidarytas. Ant juostelės informuojama, kad aukšta medaus kokybė ir kontroliuojama laboratoriškai pagal LBS nustatytus kriterijus.

3. LBSNM ženklo vartotojas įsipareigoja

13. Prašyme LBS priklausančiai bitininkų draugijai ar kitokiai organizacijai dėl leidimo naudoti LBSNM ženklą bitininkas, deklaruoja, kad susipažinęs su Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo LBSNM vartojimo taisyklėmis ir tuo įsipareigoja:
13.1. laikytis šio ženklo vartojimo Taisyklių ir sutinka, kad informacija apie gautą ženklą gali būti skelbiama LBS svetainėje http://www.bitininkusajunga.lt.
13.2. ženklą naudoti tik jis pats ir kontroliuoti jo naudojimą,
13.3. ženklu žymės tik tokį medų ir jo kiekį, kuriam žymėti gauti ženklo lipdukai,
13.4. jo nenaudoti taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su kitu komerciniu prekės ženklu, ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu,
13.5. laikysis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų privalomųjų reikalavimų, taikomų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos ir (ar) perdirbimo bei tiekimo rinkai procese,
13.6. užtikrinti, kad visa informacija apie medų su prekės ženklu LBSNM yra paremta laboratoriniais tyrimais ir teisinga,
13.7. pateikti visus reikiamus dokumentus patikrai vykdyti,
13.8. atlikti botaninės sudėties, tikrumo ir kokybės tyrimus medaus (pavasari¬nio, vasarinio, rudeninio sukimų, ar jų dalies), kuris nu¬matoma ženklinti LBSNM ženklu.
13.9. pažeidus šių Taisyklių reikalavimus sustabdyti medaus su prekės ženklu LBSNM tiekimą rinkai.
13.10. nenaudoti LBSNM ženklo ar su juo susijusios reklaminės medžiagos, jeigu medaus kriterijų tyrimo galiojimas yra sustabdytas ar anuliuotas.

4. LBSNM ženklo naudojimo kontrolė

14. LBSNM ženklo naudojimo kontrolę vykdo LBS pagal jo lipdukus: kiekvienam lipdukui suteikiamas atskiras numeris ir nustatyta tvarka registruojamas jo gavėjas (bitininkų draugija ar kitokia organizacija ir bitininkas). LBSNM ženklą bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos gauna iš LBS ir atsako už jo išdavimą savo nariams (bitininkams). Ženklo LBSNM naudojimą stebi ir bitininkų draugijų ar kitokių organizacijų nariai. Ženklo naudojimo taisyklių pažeidimus svarsto ir skiria nuobaudas LBS valdyba.
15. Medaus pirkėjo pareiga informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau VMVT) ir LBS apie atvejus, kai LBSNM ženklu pažymėto medaus savininkas prekybos vietoje nepateikia Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau NMVRVI) ar kitos laboratorijos išduotą laboratorinio tyrimo protokolą (ar jo kopiją) su šiose taisyklėse nurodytais medaus botaninės sudėties, tikrumo (natūralumo) ir kokybės vertinimo kriterijais.
16. Pagal Lietuvos respublikos maisto įstatymo, priimto 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608, 5 ir 11 straipsnius, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse medaus su ženklu LBSNM patikrą vykdo VMVT.
17. VMVT Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybinę maisto kontrolę ir už nustatytus ženklo naudojimo pažeidimus taiko atitinkamas poveikio priemones, informuoja Lietuvos bitininkų są¬jungą.
18. Nustačius LBSNM ženklo neteisėtą panaudojimą medaus tikrumą, kilmę ir kokybę parodančių kriterijų tyrimų išlaidas kompensuoja pažeidė¬jas.

II. Reikalavimai medui, kuris žymimas LBS prekės ženklu LBSNM

19. Medus, kuris gali būti žymimas LBS prekės ženklu LBSNM turi atitikti sekančius reikalavimus:
19.1. pagamintas Lietuvos bitininkų sąjungai priklausančios bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos bitininko bityne (bitynuose) užtikrinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos I priede nustatytus reikalavimus.
19.2. supakuotas taroje, kuri atitinka Lietuvos higienos normos HN 16:2011 ,,Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu nustatytus reikalavimus, papildytus griežtesniu reikalavimu, kuris nurodytas šių taisyklių 19.4.8. punkte.
19.3. suženklintas pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą tiekimo vartotojams reikalavimus ir užtikrinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtinto „Medaus techninio reglamento“ V skyriaus nuostatas.
19.4. atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3D-333 patvirtintus „Medaus techninio reglamento“ kokybės ir sudėties minimalius reikalavimus, išskyrus nurodytus žymiai aukštesnius medaus kokybę ir natūralumą atspindinčius ir būdingus lietuviškam medui sekančius kriterijus:
19.4.1. diastazės aktyvumas (pagal Šadės metodą) ne mažiau kaip 18 vienetų.
19.4.2. hidroksimetilforfurolo (toliau HMF) bendras kiekis meduje ne daugiau 6 mg/kg medaus.
19.4.3. nepakeista medaus sudėtis (nieko į jį nėra įdėta, nei niekas iš jo ne-pašalinta). Išsaugotos žiedadulkės.
19.4.4. vanduo meduje turi sudaryti ne daugiau 19 proc.
19.4.5. meduje ne mažiau kaip 99 proc. žiedadulkių tų augalų rūšių, kurios auga Lietuvoje.
19.4.6. meduje negali būti genetiškai modifikuotų augalų (GMA) žie¬dadulkių (medunešio metu bitynas turi būti laikomas ne arčiau kaip 5 km nuo GMA pasėlių, jei toki būtų Lietuvoje oficialiai įteisinti).
19.4.7. medaus botaninės sudėties ir jo kokybę, bei tikrumą atspindin¬čių kriterijų tyrimai privalo būti atlikti sertifikuotoje laboratorijoje.
19.4.8. išfasuotas stikliniuose induose su metalo dangteliais.

III. Lipdukų su prekės ženklu LBSNM išdavimo tvarka

20. Lipdukus žymėti medui su prekės ženklu LBSNM spausdina LBS ir platina tik per jai priklausančias bitininkų draugijas ar kitokias organizacijas.
21. Bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas (pareiškėjas), kurios nariai nori tiekti Lietuvos rinkai medų su prekės ženklu LBSNM, paprastu ar elektroniniu laišku kreipiasi į LBS. Laiške nurodomas pageidaujamų lipdukų su prekės ženklu LBSNM skaičius ir patvirtinimas, kad bus laikomasi šių Taisyklių. Prašymas įregistruojamas į LBS knygą gauti lipdukams su LBSNM ženklu ir registruotu laišku jie išsiunčiami pareiškėjui. Taip pat knygoje įrašomas pareiškėjas, jam išduotų lipdukų skaičius, jų numeriai, išsiuntimo data.
22. Bitininkas, norintis tiekti Lietuvos rinkai medų su prekės ženklu LBSNM, privalo:
22.1. turėti NMVRVI ar kitos laboratorijos medaus tyrimų protokolą, kuriame turi būti nurodyti tyrimų rezultatai dėl medaus drėgmės, diastazės aktyvumo, hidroksimetilforfurolo kiekio ir botaninės sudėties.
22.2. bityną deklaruoti Ūkinių gyvūnų registre.
22.3. būti Lietuvos bitininkų sąjungai priklausančios bitininkų draugijos nariu.
23. Prekės ženklo LBSNM lipdukus išduoda bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas ar kitas jos valdybos paskirtas asmuo po to, kai bitininkas draugijos pirmininko vardu pateikia raštu prašymą. Prašyme būtina įrašyti:
a) norimą gauti lipdukų skaičių su prekės ženklu LBSNM;
b) turimą bičių avilių skaičių;
c) numatomą ženklinti medaus kiekį kg.;
d) žodžius „bus laikomasi Lietuvos bitininkų sąjungos prekinio ženklo LBSNM vartojimo taisyklių“.
Prie prašymo pridedama kopija medaus tyrimų rezultatų ir informacija apie bityno deklaravimą ir laikomų bičių avilių skaičių.
24. Draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas veda lipdukų su prekės ženklu LBSNM registravimo knygą, kurioje nurodoma bitininko vardas, pavardė, adresas, telefonas, laikomas bičių avilių skaičius, išduotų lipdukų skaičius nurodant jų numerius. Gavęs lipdukus bitininkas pasirašo jų registravimo knygoje.
25. Jeigu teikiančio prašymą bitininko pateiktuose dokumentuose informacija tenkina LBS nustatytus reikalavimus medui su prekės ženklu LBSNM, ir numatomas juo žymėti medaus kiekis adekvatus deklaruoto bičių avilių skaičiaus galimybėms (1 bičių aviliui tenka ne daugiau 100 kg. medaus), tai bitininkų draugijos ar kitokios organizacijos pirmininkas (ar kitas valdybos įgaliotas asmuo) jam lipdukus su prekės ženklu išduoda.
26. Jeigu bitininko prašyme pateikta informacija LBS reikalavimų netenkina, tai prašymas netenkinamas ir bitininkui raštiškai nurodomos jo prašymo netenkinimo priežastys.
27. Jeigu bitininkas nesutinka su draugijos ar kitokios organizacijos pirmininko, ar jo paskirto atstovo raštišku išaiškinimu, tai sprendimą, gali apskųsti valdybai per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
28. Jeigu bitininkas nesutinka su savo draugijos ar kitokios organizacijos valdybos sprendimu, tai jos priimtus sprendimus, jis gali apskųsti LBS valdybai per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
29. Išdavusi draugija ar kitokia organizacija lipdukus su prekės ženklu LBSNM informuoja LBS, kuri savo nuožiūra internetinėje svetainėje gali viešai skelbti bitininkus, teikiančius rinkai medų su prekės ženklu LBSNM.

IV. Ženklinimas

30. Tiekiamas rinkai paženklintas prekės ženklu LBSNM medus turi atitikti šių taisyklių reikalavimams.
31. LBSNM ženklo pavyzdys:
31.1. Prekės ženklą „Lietuvos bitininkų sąjungos nario medus“ sudaro rudas šešiakampis su įrašu „LBS nario medus“, kurio fone Lietuvos kontūras. Apačioje ženklo lipduko numeris.
31.2. Šešiakampio viršutinėje dalyje 2 įrašai: pirmas - „Lietuvos bitininkų sąjunga“, antras - „Atkurta 1989 m., visų regionų organizacijų asociacija“.
31.3. Ženklo matmenys: aukštis – 5 cm, plotis – 5 cm. Jo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas;
31.4. ženklą sudarančių simbolių spalva yra tamsiai ruda Spausdinant nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse ir reklaminėje medžiagoje, taip pat galima naudoti juodos spalvos ženklą. Jei dėl pakuotės spalvų ženklas tampa sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija siekiant, kad būtų didesnis kontrastas pakuotės spalvoms.
31.5. Lipduke ženklas sujungtas juosta su įrašu „Aukšta kokybė, atitinka LBS kriterijus, patikrinta laboratoriškai“. Po įrašu pakartotas sumažintas prekės ženklas, po kuriuo laisva juostos tąsa.