Norintys kurti ir dalyvauti trumposiose žemės ūkio ir maisto teikimo grandinėse, šiemet dar kartą bus kviečiami teikti paraiškas dėl paramos vykdyti šią veiklą. Paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai kviečiame teikti jau nuo spalio 2 d. iki lapkričio 30 d. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta kiek daugiau nei 4,87 mln. Eur paramos lėšų.

Kam skirta parama ir pagrindiniai reikalavimai gauti paramą

Paraiškas dėl paramos, skirtos skatinti ūkio subjektų bendradarbiavimą, kuriant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą, kviečiami fiziniai asmenys ir privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, o privatūs juridiniai asmenys – ir žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba). Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.

Projekte gali dalyvauti ir viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, bet tik kaip partneriai ir tarpininkai.

Fiziniai asmenys privalo būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą.

Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys turi atitikti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Pareiškėjai ir partneriai iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus.

Jei įgyvendinant projektą planuojama statyti logistikos centrą, nepertraukiama veikla turi būti vykdyta ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, o jei statant logistikos centrą dalyvauja kooperatyvas, jis turi būti pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba jis turi realizuoti žemės ūkio ir maisto produkciją ne mažiau kaip 10-yje produkcijos realizavimo vietų.

Partnerystė įgyvendinant projektą

Paraiškos gali būti teikiamos ir projektai įgyvendinami tik kartu su partneriais – projekto grandinės dalyviais, kurie kartu įgyvendina ir (ar) finansuoja projektą, pagal pareiškėjo ir jo partnerių prieš paraiškos pateikimą pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Projekte privalo dalyvauti mažiausiai du ūkio subjektai.

Projekte gali dalyvauti ir tarpininkas, trumpoje tiekimo grandinėje dalyvaujantis tarp gamintojo ir galutinio vartotojo. Tarpininko dalyvavimas nėra būtinas.

Partnerių jungtinės veiklos sutartis gali būti nutraukta ar keičiama tik išimtiniais atvejais, nurodytais priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

Kokia galima parama?

Projektui skirta paramos suma, skiriama atsižvelgus į projekto grandinės dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvus), gali siekti 150 tūkst. Eur be PVM.

Jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, projektui didžiausia galima parama gali siekti 250 000 Eur be PVM. Paramos suma nustatoma atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių – vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur be PVM.

Jei projekte planuojama kurti regioninio lygmens logistikos centrą ar naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu, paramos suma vienam projektui gali siekti:

Investicijos regioninio lygmens logistikos centro kūrimui ir (arba) naudojimui turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Paramos intensyvumas gali siekti:

Atrankos kriterijai

Pagal KPP veiklos sritį pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

  1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai):
  1. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų):
  1. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
  2. Suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų:
  1. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų:
  1. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.

Tam, kad paraiška būtų toliau vertinama, privaloma surinkti 30 balų. Nesurinkus šio balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Paraiškos teikimo būdai

Paraiškos kartu su papildomais dokumentais NMA gali būti teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) arba pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt.

Naudinga informacija