Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai

                                                                                                                       Grįžti į teisės aktai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. B1-27 redakcija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 6 straipsnio 14 punktu ir siekdamas sustiprinti bičių užkrečiamųjų ligų kontrolę

1. P a k e i t ė Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (Žin., 2005, Nr. 38-1266; 2008, Nr. 83-3338), ir juos išdėstė nauja redakcija (pridedama).
 

2. P r i p a ž i n o netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. B1-391 „Dėl bitynų apskaitos“ (Žin., 2006, Nr. 71-2665).

3. P a v e d ė:

3.1. įsakymo vykdymą teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui bei Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.
 

4. N u s t a t ė, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. gegužės 1 d.