Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų sąrašas

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2017 METAIS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2016 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-697 
Vilnius

Vadovaudamasi Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdama į 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“, patvirtinto Apskaitos ir audito tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VAS-25 „Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto „Biologinis turtas“ tvirtinimo“, 21 punktą, Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 6.11 papunktį ir Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“, 22 punktą:

1. T v i r t i n u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2017 metais sąrašą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2017 metais taikyti rengiant projektus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos pirminio pripažinimo metu, jos suvartojimui, likučiams ir nebaigtai gamybai įkainoti bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ajame verslo apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.Žemės ūkio ministrė                                                Virginija Baltraitienė

Priedas

BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINIŲ KAINŲ 2017 METAIS SĄRAŠAS

2.16. Bitės

1.Bičių šeimos iš gamybinio ar mėgėjų bityno (be avilio) vnt. 60–80 Eur

2. Bičių šeimos iš veislinio bityno (be avilio) vnt. 120–150 Eur

3.  Bičių motinos:

a) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmus metus tikrintos, elito klasės vnt. 110–160 Eur

b) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmus metus tikrintos, pirmos klasės vnt. 70–100 Eur

c) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos elito klasės tėvų vnt. 60–90 Eur

d) dirbtinai apvaisintos arba natūraliai suporuotos grynarasės, pirmos klasės tėvų vnt. 35–50 Eur

e) laisvai susiporavusios su nežinomų šeimų tranais, elitinių ir pirmos klasės tėvų vnt. 14–16 Eur

f) elitinių tėvų neapvaisintos bičių motinos vnt. 4,50–6,00 Eur

g) pirmos klasės tėvų neapvaisintos bičių motinos vnt. 3,50–4,50 Eur

h) antros–ketvirtos klasės bei neįvertintų / nežinomų tėvų laisvai susiporavę vnt. 3,00–3,50 Eur

i) antros–ketvirtos klasės ir neįvertintų / nežinomų tėvų neapvaisintos vnt. 2,50–3,00 Eur 

4. Bičių spiečius kg. 20–35 Eur

 Kiti svarbūs dokumentai

1. Įsakymas VAS-25 2013-12-10 Dėl 17-ojo verslo apskaitos standarto "Biologinis turtas" tvirtinimo(Audito ir apskaitos tarnyba (iki 2015-12-31))
2. Įsakymas 3D-491 2006-12-18 Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)
3. Įsakymas 3D-266 2005-05-11 Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija)
4. Nutarimas 1706 2003-12-31 Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo(Lietuvos Respublikos Vyriausybė)