Dalyvavimas maisto kokybės schemose. Paramos galimybės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu

                                                                                             Grįžti į parama bitininkams

Ūkininkai gali pasinaudoti išskirtinės kokybės, ekologiniams bei ES pripažintiems produktams teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Šios priemonės tikslas – skatinti tausojančią aplinką kokybiškų produktų gamybą ir sudaryti prielaidas ūkininkams gaminti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktus.
Priemonės įgyvendinimo ir finansavimo tvarka nustatyta priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-169.

Remiamos veiklos:
1. Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimas; (nauja)
2. ES pripažintų produktų gamyba;
3. Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (IKP) gamyba ir perdirbimas.
 Paramos gali kreiptis tik sertifikuoti IKP gamintojai. IKP gamybos sistemoje siekiantis dalyvauti bičių produktų gamintojas turi gaminti ir tiekti rinkai tiesiogiai žmonėms vartoti skirtus bičių produktus, atitinkančius Išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių specifikacijos, patvirtintos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-308, reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą. Todėl visų pirma reikia kreiptis į IKP sertifikavimo įstaigą ir sertifikuoti gaminamą produkciją šiuo metu vykdo dvi įmonės: VšĮ „Ekoagros“ ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai. Teikti paraiškas sertifikavimui gali fiziniai ir juridiniai asmenys, gaminantys ar perdirbantys IKP, bei galintys įrodyti, jog yra pajėgūs gaminti ir tiekti išskirtinės kokybės produktą rinkai.


Tinkamos finansuoti išlaidos:
1.Išlaidos patikroms, reikalingoms atitikčiai kokybės sistemos reikalavimams patikrinti (sertifikavimas, lab. tyrimai);
2. Įsitraukimo į kokybės sistemą išlaidos (etikečių, pakuotės dizaino sukūrimas ir įsigijimas ir t.t.);
3.Metinis įnašas už dalyvavimą kokybės sistemoje.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos,
- patirtos ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo dienos,
- būtinos numatytai veiklai vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje;
- faktiškai patirtos ir pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis.

Paramos suma:
Parama mokama ne ilgiau kaip 5 m.
Didžiausia galima paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus:
2 998 Eur ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams;
2 776 Eur ES pripažintų produktų (pvz. Seinų/Lazdijų krašto medaus, kurio pavadinimas įtrauktas į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą) gamintojams;
2 895 Eur IKP gamintojams.

Paramos gali kreiptis asmenys (ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus), kurie yra:
1. Aktyvūs ūkininkai (nauja) atitinkantys Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių (2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-171) 5 punkto reikalavimus, t. y.:
 nevykdantys tiesioginėmis išmokomis neremiamos veiklos; arba
 vykdantys tiesioginėmis išmokomis remiamą veiklą, tačiau pateikia vieną iš įrodymų, susijusių su žemės ūkio svarba; arba
 už praėjusius metus gavo bendrą Europos Sąjungos tiesioginių išmokų sumą, neviršijančią 500 Eur.
2. auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus;
3. įregistravę valdą kaip valdytojai arba partneriai LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre (žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 nustatyta tvarka).

Tinkamumo gauti paramą kriterijai:
• Parama teikiama pirmą kartą kokybės sistemose dalyvaujantiems (parama nebus skiriama tiems pareiškėjams, kurie jau buvo dalyvavę priemonėje „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ 2007–2013 m. laikotarpiu arba buvo dalyviai); (nauja)
• Paraiška pateikiama per 2 metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento (kuriame produktai nurodyti, kaip ekologiški), sertifikato gavimo ar įtraukimo į produktų, kurių pavadinimai įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų arba Garantuotų tradicinių gaminių (toliau – GTG) registre sąrašą datos; (nauja)
• Pareiškėjas turi auginti ir (arba) gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurie skirti žmonėms tiesiogiai vartoti (pvz. parama nebus teikiama bitėms, aviliams įsigyti).

 Paramos paraiškų atrankos kriterijai: (nauja)
 Pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (Žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 3D-382), yra:
- Iki 8 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 50 balų;
- Didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų;
 Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo/asociacijos narys – suteikiama 30 balų;
 Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, IKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas mokymų organizatoriaus išduotas pažymėjimas) – suteikiama 20 balų.
- Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų.
Jeigu vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama.

Įsipareigojimai:
tvarkyti buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos;
 Nustatyta tvarka viešinti paramą (žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-925);
sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta išmoka;

teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.
 Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

Netinkamos finansuoti išlaidos:
 išlaidų dalis, viršijanti didžiausią numatytą paramos sumą;
 išlaidos, nesusijusios su remiama veikla ir (arba) neatitinkančios reikalavimų;
 išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų teisės aktuose;
 pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą;
 sertifikavimo išlaidos, tiems pareiškėjams, kurie dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ arba priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“.

Dokumentų teikimas:
Paramos paraiška pagal priemonę „Žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos“ teikiama viena visam galimam paramos laikotarpiui. Paramos paraiškos teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui (pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą) nuo 2016-04-01 iki 2016-03-30 ir nuo 2016-08-01 iki 2016-10-31. Paramos paraiškos įvertinamos per 30 darbo dienų nuo jų pateikimo dienos.
Paramos gavėjas išlaidas apmoka savo lėšomis ir pateikia mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, kurios pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Dėl per 1 kalendorinius metus padarytų tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo gali būti pateikti ne daugiau kaip 2 mokėjimo prašymai. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 1 metus nuo išlaidų padarymo dienos. Viename mokėjimo prašyme paramos gavėjas gali prašyti kompensuoti tik per vienerius kalendorinius metus padarytas išlaidas.

Pagrindiniai nacionaliniai teisės aktai išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų srityje:
1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-524 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų“;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“;
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 3D-292 „Dėl leidimo sertifikuoti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus suteikimo taisyklių patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-475 „Dėl leidimo sertifikuoti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus suteikimo VšĮ „Ekoagros“;
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 3D-17 „Dėl leidimo sertifikuoti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus suteikimo VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai“;
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3D–169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“;
9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 3D-942 „Dėl Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo".