Dalyvavimas maisto kokybės schemose. Įgyvendinimo taisyklės

                                                                                                         Grįžti į parama bitininkams

Neoficialus įsakymo tekstas
Skelbtas: Žin., 2010, Nr. 10-496

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „DALYVAVIMAS MAISTO KOKYBĖS SCHEMOSE“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2010 m. sausio 19 d. Nr. 3D-27
Vilnius
Įsakymo nauja redakcija
Galioja nuo 2011 m. vasario 2 d.
Nr. 3D-51, 2011-01-28, Žin., 2011, Nr. 13-576 (2011-02-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „DALYVAVIMAS MAISTO KOKYBĖS SCHEMOSE“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2011 m. sausio 28 d. Nr. 3D-51
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, Nr. 125-6405), 8 ir 9.16 punktais, atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL 2005 L 277, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1312/2011 (OL 2011 L 399, p. 1), ir į 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (OL 2006 L 368, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 679/2011 (OL 2011 L 185, p. 57), nuostatas ir siekdamas efektyviai panaudoti EŽŪFKP lėšas,
Preambulės pakeitimai:
Nr. 3D-676, 2011-09-09, Žin., 2011, Nr. 113-5328 (2011-09-15)
Nr. 3D-374, 2012-05-30, Žin., 2012, Nr. 63-3190 (2012-06-05)

t v i r t i n u Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS KAZYS STARKEVIČIUS
_____________________

Taisyklių nauja redakcija .doc

 Svarbu atkreipti dėmesį į šiuos, 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-635 patvirtintus KPP 2007–2013 metų priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo taisyklių, pakeitimus:


1. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis ne tik išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (toliau - IKP) gamintojai, bet ir Lazdijų krašto bitininkai, gaminantys ES lygiu pripažintą Seinų / Lazdijų krašto medų su Saugoma kilmės vietos nuoroda;
2. Teikiantys paramos paraišką IKP gamintojai turi turėti galiojantį sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad produktai ir (ar) gamybos procesas atitinka IKP gamybai keliamus reikalavimus, o Lazdijų krašto bitininkai, gaminantys ES lygiu pripažintą Seinų / Lazdijų krašto medų su Saugoma kilmės vietos nuoroda, turi būti įrašyti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) tvarkomą produktų, kurių pavadinimai yra įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų (toliau – SKVN) ir saugomų geografinių nuorodų (toliau – SGN) registre, gamintojų sąrašą.
3. Dalyvaujant šioje priemonėje teikiama viena paramos paraišką visam galimam paramos laikotarpiui (ne ilgesniam kaip 5 m.). Paramos paraišką minėti gamintojai turi suspėti pateikti per metus nuo sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo VMVT tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti GTG, SKVN ir SGN registre, gamintojų sąraše dienos.
4. Dėl per vienerius kalendorinius metus padarytų išlaidų kompensavimo gali būti pateikiami ne daugiau kaip du mokėjimo prašymai. Mokėjimo prašymas dėl išlaidų kompensavimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 2 metus nuo išlaidų padarymo dienos. Viename mokėjimo prašyme paramos gavėjas gali prašyti kompensuoti tik per vienerius kalendorinius metus padarytas išlaidas. Kompensuojamos tinkamos finansuoti išlaidos, kurios padarytos dalyvavimo priemonėje laikotarpiu ir ne anksčiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
5. Visi dalyvaujantys priemonėje gamintojai ir pareiškę norą, turės galimybę su priemonės įgyvendinimu ir paramos administravimu susijusias naujienas bei aktualijas gauti elektroniniu paštu, per savivaldybių žemės ūkio skyrius ir (arba) per paraiškoje nurodytą asociaciją.

_____________________________

Patvirtinti KPP 2007–2013 metų priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimai

Informuojame esamus ir būsimus Išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių (toliau – IKP) gamintojus, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-134 buvo patvirtinti KPP 2007–2013 metų priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – taisyklių) pakeitimai.
Įsigaliojus šiam taisyklių pakeitimui:


1. Patikslintas paramos paraiškų pagal priemonę priėmimo laikotarpis. Paramos paraiškos pagal priemonę bus surenkamos nustatytu laikotarpiu, šiais metais nuo 2014-03-13 iki 2014-12-31.
Paramos paraiškas galės teikti visi sertifikuoti IKP ar ES lygiu pripažintų produktų, pvz.: Seinų / Lazdijų krašto medaus, gamintojai, nepriklausomai nuo to kada IKP gamintojui buvo išduotas pirmasis sertifikatas arba ES lygiu pripažinto produkto gamintojas buvo įrašytas į vieną iš VMVT tvarkomų sąrašų (produktų, kurių pavadinimai įregistruoti garantuotų tradicinių gaminių registre arba produktų, kurių pavadinimai įregistruoti saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre).


2. Padidinta taisyklių 14.2.4 papunktyje nurodyta didžiausią išlaidų suma, kuri gali būti skiriama kokybiškų žemės ūkio produktų pakuotės, etiketės dizaino sukūrimui, spausdinimui, gamybai bei įsigijimui nuo 4000 lt iki 6000 lt per metus.

 
3. Išplėstas tinkamų finansuoti įsitraukimo į kokybės sistemą išlaidų sąrašas. Į ši sąrašą įtrauktos išlaidos reklaminiam stendui, reklaminei juostai, lipdukų dizaino sukūrimui ir įsigijimui. Šios išlaidos, kaip ir kitos nurodytos patvirtintų taisyklių 14.2.5 papunktyje bus kompensuojamos vieną kartą dalyvavimo priemonėje laikotarpiu. Minėtoms išlaidoms kompensuoti bus skiriama ne daugiau kaip 4000 lt.


4. Teikiant paramos paraišką nebus reikalaujama pateikti jos elektroninės versijos, pakaks pateikti spausdintinę formą.

 
5. Siekiant spartesnio paramos administravimo nustatyta, kad, jei vertinant paramos paraišką arba mokėjimo prašymą kyla neaiškumų arba trūksta dokumentų, pareiškėjui bus siunčiami ne du, o vienas pranešimas, kurio prašoma per 10 d. d. pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus.


6. Nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis paramos gavėjas, dalyvaujantis šioje programoje gali perleisti pagal priemonę prisiimtus įsipareigojimus ir teises. Taisyklių 36 punkte nurodyta, kad paramos gavėjas Agentūros nustatyta tvarka gali perleisti pagal paramos paraišką prisiimtus įsipareigojimus ir teises, jeigu perėmėjas įsipareigojimų perėmimo metu atitinka pareiškėjo tinkamumo kriterijus ir sutinka vykdyti perimamus įsipareigojimus.
 

Maloniai prašome, susipažinti su paminėtais taisyklių pakeitimais ir prisiminti jau galiojančias nuostatas ir jais vadovaujantis plėtoti IKP gamybą.