Dalyvavimas maisto kokybės schemose. Apie paramą

                                                                                                          Grįžti į parama bitininkams

2006 m. liepa 31 d. Lietuvos bitininkų sąjunga kreipėsi į visas Lietuvos bitininkų draugijas tekti siūlymus dėl bitynams reikalavimų, kurie sukurtų naujas prielaidas gaminti aukštesnės kokybės medų. Pagal gautus siūlymus buvo parengti tokių reikalavimų metmenys ir oficialiu raštu įteikti Žemės ūkio Ministerijos Maisto saugos ir kokybės departamento direktoriui Sauliui Jasiui. Siūlymas buvo priimtas palankiai. Tokiu, būdu atsirado galimybė Lietuvos bitininkams įsijungti į Žemės ūkio Ministerijos pradedamą rengti išskirtinės kokybės produktų gamybos schemą. Pagal šiuos metmenis Lietuvos bitininkų sąjunga parengė Išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių specifikacijos projektą. Po beveik du metus užtrukusio įtemto darbo kartu su Žemės ūkio Ministerija buvo sukurtas jo variantas, priimtinas Žemės ūkio Ministerijos sudarytos Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komitetui, Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybai ir LBS valdybai. 2008 m. birželio 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D- 308, specifikacija buvo  patvirtinta. Tuo pačiu įsakymu buvo patvirtintos ir kitų išskirtinės kokybės žemės ūkio produktų specifikacijos: šviežių vaisių, uogų ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų; pieno ir jo gaminių; mėsos ir jos gaminių; kombinuotų pašarų; grūdų jų perdirbtų produktų ir duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių.
Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo taisyklės yra taikomos žemės ūkio ir maisto produktams (tai yra ir bičių produktams bei jų mišiniams), kurie skirti tik žmonėm vartoti ir sertifikuojami bei prižiūrimi pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintas specifikacijas ir ženklinami Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre įregistruotu ženklu (patvirtintas 2008 m. gegužės 20 d. Įsakymu Nr. 3D-284).

Lietuvos bitininkams sudarytos teisinės prielaidos įsijungti į nacionalinę maisto kokybės schemą ir gaminti išskirtinės kokybės bičių produktus ir (arba) jų ir kitų produktų mišinius. Tam, kad bitininko bityne gaminama produkcija būtų pripažinta kaip išskirtinės kokybės ji turi atitikti LR žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-308 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų“ patvirtintos Išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių specifikacijos reikalavimus ir būti sertifikuota nepriklausomos sertifikavimo įstaigos
 

2012 m. sausio 30 d., kuomet Europos Komisija Reglamentu (ES) Nr. 75/2012 medaus pavadinimą „Seinų/ Lazdijų krašto medus“/„Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny“ įregistravo į ES tvarkomą Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą šio krašto medaus gamintojams buvo sudarytos teisinės prielaidos įsijungti ir į ES lygiu pripažintą maisto kokybės schemą.


Ministerija siekdama, kad būtų plėtojama tiek Nacionalinės maisto kokybės schemos reikalavimus gaminamų išskirtinės kokybės bičių produktų ir jų mišinių, tiek ir ES lygiu pripažinto Seinų/Lazdijų krašto medaus gamyba kviečia minėtų produktų gamintojus pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“.

Įgyvendinant šią priemonę kompensuojami papildomi kaštai, kurie susidaro praktikoje įgyvendinant aukštesnius, nei keliami įprastoje gamyboje, reikalavimus. Parama pagal šią priemonę siekiama paskatinti ūkininkus gaminti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktus, pateikti vartotojams įvarų kokybišką maistą bei prisidėti prie Lietuviškų maisto gamybos tradicijų puoselėjimo.
 

Tinkami pareiškėjai
1. Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos sertifikuoti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų, tarp jų ir bičių produktų ir jų mišinių, gamintojai.
2. Seinų/Lazdijų krašto medaus gamintojai renkantys medų vienoje iš 12 Lazdijų rajono seniūnijų teritorijų: Kapčiamiesčio, Veisiejų, Kučiūnų, Lazdijų, Seirijų, Noragėlių, Šventežerio, Teizų, Šlavantų, Būdviečio, Šeštokų, Krosnos.
 

Paramos dydis ir tinkamos finansuoti išlaidos
Maksimali paramos suma vienai žemės ūkio valdai yra 10 358 Lt (3000 EUR) per metus. Remiama ne ilgiau kaip 5 metus, kompensuojant:
1. sertifikavimo, kontrolės ir sertifikato galiojimo metu atliekamų patikrų išlaidos bei apmokėjimai už specifikacijose numatytus tyrimus;
2. įsitraukimo į maisto kokybės schemą išlaidos:
   - leidimą sertifikuoti IKP turinčios sertifikavimo įstaigos imamo registracijos mokesčio išlaidos, vieną kartą;
   - kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimas, bet ne daugiau kaip 300 Lt per metus;
   - kokybiškų žemės ūkio produktų ženklo, etiketės su minėtu ženklu ir (ar) prekinės pakuotės, skirtos fasuoti kokybiškus žemės ūkio produktus, spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 4000 Lt per metus;
   - kokybiškų žemės ūkio produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimas, bet ne daugiau kaip 2500 Lt per paramos laikotarpį;
   - vizitinių kortelių, lankstinukų ar skrajučių maketavimas ir spausdinimas, bet ne daugiau kaip 2000 Lt per metus;
3. metiniai įnašai už dalyvavimą IKP gamintojų organizacijoje (įnašas gali būti mokamas organizacijai (draugijai, sąjungai, asociacijai, kooperatyvui), kurios narys yra pareiškėjas ir kuri įsipareigoja sutartyje su IKP gamintoju nustatyta tvarka administruoti įnašą. Įnašas naudojamas IKP populiarinimo priemonėms organizuoti ir ne daugiau kaip 25 proc. įnašo gali būti skiriama nario mokesčiui organizacijoje padengti, ne daugiau kaip 500 lt per metus).


Paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka
Dalyvaujant šioje priemonėje teikiama viena paramos paraišką visam galimam paramos laikotarpiui (ne ilgesniam kaip 5 m.). Teikiantys paramos paraišką IKP gamintojai turi turėti galiojantį sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad produktai ir (ar) gamybos procesas atitinka IKP gamybai keliamus reikalavimus, o Lazdijų krašto bitininkai, gaminantys ES lygiu pripažintą Seinų / Lazdijų krašto medų su Saugoma kilmės vietos nuoroda, turi būti įrašyti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) tvarkomą produktų, kurių pavadinimai yra įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų (toliau – SKVN) ir saugomų geografinių nuorodų (toliau – SGN) registre, gamintojų sąrašą.


Paramos paraišką reikia pateikti per metus nuo sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo VMVT tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti GTG, SKVN ir SGN registre, gamintojų sąraše dienos.


Dėl per vienerius kalendorinius metus padarytų išlaidų kompensavimo gali būti pateikiami ne daugiau kaip du mokėjimo prašymai. Mokėjimo prašymas dėl išlaidų kompensavimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 2 metus nuo išlaidų padarymo dienos. Viename mokėjimo prašyme paramos gavėjas gali prašyti kompensuoti tik per vienerius kalendorinius metus padarytas išlaidas. Kompensuojamos tinkamos finansuoti išlaidos, kurios padarytos dalyvavimo priemonėje laikotarpiu ir ne anksčiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.

Svarbu paminėti ir tai, kad Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ taikomas išlaidų kompensavimo būdas, t.y. paramos gavėjas išlaidas apmoka savo lėšomis ir pateikia NMA mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas pridėdamas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. NMA agentūra įvertinusi pateiktą mokėjimo prašymą išlaidas tinkamas finansuoti išlaidas kompensuoja pervesdama jas į paramos gavėjo pateiktą sąskaitą. Visi atsiskaitymai su tiekėjais ar paslaugų teikėjais turi būti atliekami per finansines institucijas, t.y. apmokami mokėjimo kortelę, pavedimu nuvykus į banką arba naudojantis internetine bankininkyste.
 

 Priemonės „Dalyvavimas maisto kokybės schemose“ įgyvendinimo taisyklių aktuali redakcija http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456321  ir  http://www.bitininkusajunga.lt/lt/Parama_bitininkams/_3_Igyvendinimo_taisykles/