Parama už papildomą bičių maitinimą. Įgyvendinimo taisyklės

                                                                                                        Grįžti į parama bitininkams

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-357 ,,DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. liepos 25 d. Nr. 3D-493
Vilnius

1. P a k e i č i u Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
,,4.1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius, per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;“
1.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
,,6. Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur (penki eurai septyniasdešimt devyni euro centai) už bičių šeimą (išmokos kodas – 20288) arba ne daugiau kaip 11,58 Eur (vienuolika eurų penkiasdešimt aštuoni euro centai) už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą (išmokos kodas – 20287) ir ne daugiau kaip už 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui.“
1.3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
,,11. Apskaičiuojant paramos gavėjui priklausančią kompensacijos sumą atsižvelgiama į tai, kad per praėjusių dvejų mokestinių metų ir einamųjų mokestinių metų laikotarpį vieno paramos gavėjo (t. y. bet kokio ekonominę veiklą vykdančio subjekto, nepaisant jo teisinio statuso ir finansavimo būdų, atitinkančio reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus) gauta de minimis pagalbos pirminės žemės ūkio gamybos sektoriuje suma (įskaitant išmokas, gautas pagal šias taisykles) neturi viršyti 15 000 eurų. Jei paramos gavėjui apskaičiavus kompensaciją būtų viršijama bendra nurodyta paramos suma, negali būti teikiama net ta paramos dalis, kuri šios ribos neviršija.“
1.4. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
,,17. Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami.“
1.5. Pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
,,22.3. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registravimo taisyklės), bei atsižvelgdama į taisyklių 13 punkto nuostatas, patikrina, ar paramos gavėjams teikiama parama neviršija leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio ir reglamento (ES) Nr. 1408/2013 priede nustatytos Lietuvos žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veikiančioms įmonėms skirtos nereikšmingos (de minimis) pagalbos likusios suvestinės sumos;“
1.6. Pripažįstu netekusiu galios 22.4 papunktį.
1.7. Papildau 22.9 papunkčiu:
,,22.9. iki kitų metų sausio 31 d. Agentūra pateikia Ministerijai ataskaitą apie paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą (4 priedas).“
1.8. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.9. Papildau 4 priedu (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Žemės ūkio ministras                                         Bronius Markauskas

 

 Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą nepakeistos taisyklės