Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais. Įgyvendinimo taisyklės

                                                                            Grįžti į parama bitininkams

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-701
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.2, 12.4, 12.6 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“, 21 punktą,
t v i r t i n u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis

 Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių priedai:

  1 priedas. Finansavimo planas pagal priemones
  2 priedas. Bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę ,,Kova su avilių  kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“, sąrašo forma.
  3 priedas. Paramos paraiškos forma
  4 priedas. Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąrašas
  5 priedas. Bičių laikytojų, kurie pretenduoja gauti paramą pagal priemonę ,,Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“, sąrašo forma
  6 priedas. Pagal priemonę ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ tyrimo aprašymo forma
  7 priedas. Pagal priemonę ,,Rinkos stebėsena“ studijos aprašymo forma
  8 priedas. Paramos paraiškų pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones vertinimo rezultatų suvestinės forma
  9 priedas. Paramos paraiškų vertinimo pirmumo reikalavimai
10. Avanso mokėjimo prašymo forma
11 priedas Mokėjimo prašymo forma
12 priedas Pagal priemonę ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ atlikto tyrimo ataskaitos forma