Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metais. Įgyvendinimo taisyklės

                                                                            Grįžti į parama bitininkams

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-701
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.2, 12.4, 12.6 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“, 21 punktą,
t v i r t i n u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

Žemės ūkio ministras  Andrius Palionis

 Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtintų 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701 priedai:

  1 priedas. Finansavimo planas pagal priemones
  2 priedas. Bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę ,,Kova su avilių  kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“, sąrašo forma.
  3 priedas. Paramos paraiškos forma
  4 priedas. Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąrašas
  5 priedas. Bičių laikytojų, kurie pretenduoja gauti paramą pagal priemonę ,,Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“, sąrašo forma
  6 priedas. Pagal priemonę ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ tyrimo aprašymo forma
  7 priedas. Pagal priemonę ,,Rinkos stebėsena“ studijos aprašymo forma
  8 priedas. Paramos paraiškų pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones vertinimo rezultatų suvestinės forma
  9 priedas. Paramos paraiškų vertinimo pirmumo reikalavimai
10. Avanso mokėjimo prašymo forma
11 priedas Mokėjimo prašymo forma
12 priedas Pagal priemonę ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ atlikto tyrimo ataskaitos forma

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-701 ,,DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2020 m. birželio 2 d. d. Nr. 3D-415
Vilnius

P a k e i č i u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-701 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
,,1. Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu ir atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su visais pakeitimais, 2015 m. gegužės 11 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2015/1366, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje, 2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 2015/1368, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl pagalbos bitininkystės sektoriuje taikymo taisyklės, 2020 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/600, kuriuo dėl tam tikrų kovos su COVID-19 pandemijos sukelta krize priemonių nukrypstama nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1150, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 615/2014, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1368 ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 nuostatų, Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Bitininkystės programa), ir Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“.“
2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
,,3.1. Bitininkystės metai – dvylikos mėnesių laikotarpis nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d., per kurį įgyvendinama Bitininkystės programa. 2020 metais Bitininkystės metams numatytos priemonės gali būti įgyvendintos iki 2020 m. rugsėjo 1 d.“
3. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
,,3.2. Bitininkystės programos priemonės įgyvendinimo laikotarpis (toliau – priemonės įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paramos paraiškos užregistravimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniame paramos administravimo skyriuje (toliau – Agentūros teritorinis paramos administravimo skyrius) iki paskutinės mokėjimo prašymo pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos, t. y. einamųjų metų rugpjūčio 29 d. (2020 metais iki rugsėjo 15 d.)“.
4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
,,19. Pareiškėjui, atitikusiam taisyklių nustatytus reikalavimus, mirus, įpėdinis, perimantis pareiškėjo įsipareigojimus, gavęs paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.) ir atitinkantis taisyklių reikalavimus gauti paramą, pateikia Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo kartu su paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijomis, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį. Agentūros teritorinio paramos administravimo skyriaus darbuotojas, patvirtinęs pateiktus dokumentus, raštu pateikia juos Agentūrai. Įsipareigojimų perėmimo ir paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 29 d. (2020 metais iki rugsėjo 15 d.)“.
5. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
,,23. Visoms remiamoms priemonėms, kurioms įgyvendinti paskirta parama, numatytos išlaidos turi būti padarytos (išlaidos apmokėtos, prekės / paslaugos įsigytos) nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūros teritoriniame paramos administravimo skyriuje dienos iki einamųjų metų liepos 31 d. (2020 metais iki rugsėjo 1 d.). Išlaidos gali būti apmokėtos tik paties paramos gavėjo.“
6. Pakeičiu 78 punktą ir jį išdėstau taip:
,,78. Apie išlaidų plano keitimą paramos gavėjas turi informuoti Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Ketvirtąjį paramos administravimo skyrių ne vėliau kaip paskutinę mokėjimo prašymo pateikimo dieną (rugpjūčio 15 d., 2020 metais rugsėjo 15 d.).“
7. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:
,,87. Avanso mokėjimo prašymus ir mokėjimo prašymus paramos gavėjas turi pateikti Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams po pranešimo apie paramos skyrimą gavimo. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. (2020 metais iki rugsėjo 15 d.). Paramos gavėjas, pavėlavęs pateikti mokėjimo prašymą dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali jį pateikti iki einamųjų metų rugpjūčio 29 d. (įskaitytinai) (2020 metais iki rugsėjo 20 d.), kartu su prašymu jį priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentais. Agentūros teritorinis paramos administravimo skyrius, pripažinęs vėlavimo priežastį pateisinama (t. y. kad pareiškėjas dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga) negalėjo pateikti mokėjimo prašymo iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. (2020 metais iki rugsėjo 20 d.), priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateikto mokėjimo prašymo priėmimo. Mokėjimo prašymai, pateikti po rugpjūčio 29 d. (2020 metais po rugsėjo 20 d.), nepriimami.“
8. Pakeičiu 104.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
,,104.3. jei paramos gavėjas nepateikė mokėjimo prašymo iki einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 15 d. (2020 metais rugsėjo 15 d.) arba pateikė mokėjimo prašymą iki einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 29 d. (2020 metais iki rugsėjo 20 d.) (įskaitytinai), bet nepateikė vėlavimo priežastį (nenugalima jėga, liga) pagrindžiančių dokumentų. Jei paramos gavėjas iki paskutinės mokėjimo prašymų pateikimo dienos (rugpjūčio 29 d. (2020 metais iki rugsėjo 20 d.) apie mokėjimo prašymo nepateikimą neinformavo Agentūros, jam taikoma papildoma sankcija – jis vienus Bitininkystės metus netenka teisės kreiptis paramos pagal Bitininkystės programą. Ši sankcija netaikoma paramos gavėjams, kurie teikia mokėjimo prašymus pagal priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;“.

Žemės ūkio ministras    Andrius Palionis