Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais. Įgyvendinimo taisyklės

                                                                                                         Grįžti į parama bitininkams

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. 3D-730
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.10 papunkčiu ir atsižvelgdama į Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo“, 12 punktą,
t v i r t i n u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 L. e. žemės ūkio ministro pareigas                          Virginija Baltraitienė
 

   Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklės 

 Priedai:

1. PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMOS  FINANSAVIMO PLANAS 

 2. PARAMOS PARAIŠKA PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMĄ (Paramos paraiškos forma) .doc

3. DOKUMENTŲ, TEIKIAMŲ KARTU SU PARAMOS PARAIŠKA, SĄRAŠAS

4. BIČIŲ LAIKYTOJŲ, KURIE PRETENDUOJA GAUTI PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,KOVA SU AVILIŲ KENKĖJAIS IR BIČIŲ LIGOMIS, YPAČ VAROZE“, SĄRAŠAS .doc

5. BIČIŲ LAIKYTOJŲ, KURIE PRETENDUOJA GAUTI PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,BIČIŲ ŠEIMŲ ATNAUJINIMAS“, SĄRAŠAS .doc 

6. (Pagal priemonę ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ atlikto tyrimo aprašymo forma) .doc

7. (Pagal priemonę ,,Rinkos stebėsena“ vykdytos studijos aprašymo forma) .doc

8. PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO PIRMUMO REIKALAVIMAI

9. (Paramos paraiškų pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones vertinimo rezultatų suvestinės forma)

10. AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMAS .doc

11. MOKĖJIMO PRAŠYMAS PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMĄ. (Mokėjimo prašymo forma) .doc

12. BIČIŲ LAIKYTOJŲ, KURIE GAVO PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,KOVA SU AVILIŲ KENKĖJAIS IR BIČIŲ LIGOMIS, YPAČ VAROZE“, SĄRAŠAS .doc

 13. BIČIŲ LAIKYTOJŲ, KURIE GAVO PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,BIČIŲ ŠEIMŲ ATNAUJINIMAS“, SĄRAŠAS .doc

14. (Pagal priemonę ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ atlikto tyrimo ataskaitos forma) .doc 

15. (Pagal priemonę ,,Rinkos stebėsena“ vykdytos studijos ataskaitos forma) .doc