Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais. Įgyvendinimo taisyklės

                                                                                                         Grįžti į parama bitininkams

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. 3D-814
Vilnius

P a k e i č i u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Žemės ūkio ministras                          Bronius Markauskas
 

   Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos įgyvendinimo taisyklės 

P a k e i t i m a s Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

 Priedai:

1. PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMOS  FINANSAVIMO PLANAS  1 priedas

2. BIČIŲ LAIKYTOJŲ, KURIE GAVO PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,KOVA SU AVILIŲ KENKĖJAIS IR BIČIŲ LIGOMIS, YPAČ VAROZE“, SĄRAŠAS. 2 priedas

3. PARAMOS PARAIŠKA PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMĄ (Paramos paraiškos forma) .doc 3 priedas

4. DOKUMENTŲ, TEIKIAMŲ KARTU SU PARAMOS PARAIŠKA, SĄRAŠAS. 4 priedas

5. BIČIŲ LAIKYTOJŲ, KURIE PRETENDUOJA GAUTI PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,KOVA SU AVILIŲ KENKĖJAIS IR BIČIŲ LIGOMIS, YPAČ VAROZE“, SĄRAŠAS .doc. 5 priedas

6.0BIČIŲ LAIKYTOJŲ, KURIE PRETENDUOJA GAUTI PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,BIČIŲ ŠEIMŲ ATNAUJINIMAS“. 6 priedas

7. (Pagal priemonę ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ tyrimo aprašymo forma) .doc. 7 priedas 

8. (Pagal priemonę ,,Rinkos stebėsena“ studijos aprašymo forma). 8 priedas

9. PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO PIRMUMO REIKALAVIMAI. 9 priedas

10. AVANSO MOKĖJIMO PRAŠYMAS .doc. 11 priedas

11. Mokėjimo prašymo forma. doc. 12 priedas

12. (Bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę ,,Bičių šeimų atnaujinimas“, sąrašo forma). doc. 13 priedas

13. (Pagal priemonę ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ atlikto tyrimo ataskaitos forma). doc. 14 priedas

14. (Pagal priemonę ,,Rinkos stebėsena“ vykdytos studijos ataskaitos forma) .doc. 15 priedas