Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017-2019 metais. Apie paramą

                                                                                         Grįžti į parama bitininkams

 Parama bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais:

2017–2019 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui bus teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo".

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

Informacija apie esminius pasikeitimus patvirtintose taisyklėse:

       Visoms remiamoms priemonėms, kurioms įgyvendinti paskirta parama, numatytos išlaidos turi būti padarytos (išlaidos apmokėtos, prekės įsigytos) nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūros teritoriniame paramos administravimo skyriuje dienos iki einamųjų metų liepos 31 d.

      Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas gali būti taikomas įgyvendinant priemones ,,Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“, ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ ir ,,Rinkos stebėsena“. Didžiausias Programos priemonei taikomas avanso dydis negali būti didesnis nei 40 procentų patvirtintos paramos sumos.

     Pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms" paraiškas gali teikti:
a). šalies bitininkų asociacijas vienijanti asociacija, kurios viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar kvalifikacijos tobulinimas, ir atstovaujanti Lietuvai tarptautinėje nacionalines bitininkų asociacijas vienijančioje organizacijoje, – teminio mokymo deleguotiems bitininkų asociacijų nariams (kurie gautas žinias skleis savo asociacijose) ir (arba) konferencijos šalies mastu organizavimui; ir (arba) bitininkų mokymui regiono mastu organizavimui; vienos mokomosios išvykos bitininkams organizavimui, vienos mokomosios išvykos jauniesiems bitininkams (vaikams) organizavimui, šalies bitininkų interneto svetainei tobulinti ir palaikyti, svetainės informacijai atnaujinti, šalies bitininkų asociacijų tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti;
b). bitininkų asociacijos, kurių viena iš veiklos sričių yra mokymas, švietimas ar kvalifikacijos tobulinimas, – mokymui organizuoti savivaldybės mastu (bitininkams).

      Pagal priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“ paraiškas gali teikti bitininkų asociacijos.

       Pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ paraiškas gali teikti bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 40 bičių šeimų (užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška). Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo paramą pagal šią priemonę 2005–2016 metų laikotarpiu, ar pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
 

       Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ paraiškas gali teikti  bičių laikytojai, turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų (užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška). Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo paramą naujiems aviliams arba avilių dalims įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones arba jeigu gavo paramą pagal šią priemonę 2008–2016 metais. 

        Nauja priemonė ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“. Ji susieta su bitininkystės inventoriumi. Pagal šią priemonę  paraiškas gali teikti bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 39 bičių šeimas (užregistruotas Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d.), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška). Parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal šią priemonę neskiriama, jeigu pareiškėjas gavo paramą bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ arba jeigu gavo paramą, arba buvo skirta parama bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“.

Taisyklėse vartojama nauja sąvoka: Bitininkystės metaidvylikos mėnesių bitininkavimo laikotarpis nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d.

 Programos priemonės įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūros teritoriniame paramos administravimo skyriuje iki paskutinės mokėjimo prašymo pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos.

Parama nebus skiriama, jei pareiškėjas buvo patvirtintas paramos gavėju 2016 metais pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemonę, tačiau iki 2016 m. rugsėjo 1 d. nepateikė mokėjimo prašymo ir apie tai neinformavo Agentūros.

Pareiškėjas įsipareigoja, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

Mokėjimo prašymus kartu su reikalaujamais priedais iš paramos gavėjų priima ir registruoja Agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai pagal pareiškėjo gyvenamąją / buveinės vietą ir (arba) bityno registravimo vietą. Mokėjimo prašymus paramos gavėjas turi pateikti Agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams po pranešimo apie paramos skyrimą gavimo, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Mokėjimo prašymai, pateikti po nustatyto termino pabaigos, nepriimami.

Parama neskiriama arba susigrąžinama jei patikros vietoje metu Agentūros darbuotojams neparodo už paramos lėšas įsigyto turto (bitininkavimo inventoriaus, įrangos, technikos, naujų avilių ir kt.).

To paties pareiškėjo skirtingose priemonėse paramai gauti turi tas pats bičių šeimų skaičius. Pavyzdžiui vaistams gauti ir inventoriui, nors vienu atveju paraišką teikia draugija, o kitu bitininkas. Bičių šeimų skaičius bus tikrinamas pagal einamųjų metų spalio 31 d. bičių laikytojo Ūkinių gyvūnų registre užregistruotą bičių šeimų skaičių.

Siekiant išvengti nesusipratimų būtina vadovautis tik Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 m. programos įgyvendinimo taisyklėmis.